Diri ku ini

My photo
Pendang, Kedah, Malaysia
Berkhidmat untuk semua kerana Allah, Kedah sejahtera, nikmat untuk semua. PAS for All. Malaysia kaya, kenapa rakyat miskin. email: pendang@parlimen.gov.my

Wednesday, October 28, 2009

Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Ronald Kiandee]: Yang Berhormat Rantau Panjang.
Puan Hajah Siti Zailah binti Mohd. Yusoff [Rantau Panjang]: Terima kasih Tuan
Yang di-Pertua dan terima kasih Yang Berhormat. Soalan saya ialah di antara agensi kerajaan
yang bertanggungjawab untuk memantau kejayaan pertanian di luar bandar ini iaitu Majlis
Pertanian peringkat Parlimen yang diwujudkan oleh Kementerian Pertanian. Saya ingin
penjelasan daripada pihak kementerian, apakah agensi kerajaan negeri dilibatkan di dalam Majlis
ini dan apakah fungsi, peranan Majlis ini dan kenapakah semua Ahli Parlimen tidak dilibatkan
dalam Majlis ini untuk kita sama-sama menjaga kepentingan rakyat? Minta penjelasan.
Datuk Seri Haji Noh bin Haji Omar: Terima kasih Yang Berhormat. Ini walaupun luar
daripada soalan asal, tetapi oleh sebab telah dibangkitkan saya akan memberikan penjelasan.
Saya ingin menyatakan bahawa di bawah Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani kita ada
mempunyai lebih 12, 3 jabatan dan 9 agensi. Oleh sebab agensi ini banyak dan kita dapati ada
juga berlaku pertindihan tugas di antara beberapa agensi, maka pihak kementerian telah
menubuhkan Agro Inn, ertinya semua pegawai ini kita satukan dan kita lantik seorang pegawai
untuk menyelaraskan projek. Itu di pihak kakitangan kementerian.
Untuk memastikan delivery system yang selalu dibangkitkan oleh rakyat termasuk juga
pembangkang terutamanya Kementerian Pertanian yang kita lihat begitu banyak subsidi, begitu
DR. 28.10.2009
4
banyak bantuan, untuk memastikan ia betul-betul sampai ke peringkat akar umbi, maka kita
menubuhkan Majlis Pembangunan Pertanian Parlimen di mana ahli-ahlinya terdiri daripada
kakitangan dan juga pegawai-pegawai agensi kementerian dan juga wakil-wakil daripada NGO’s
yang terlibat yang ada kepentingan di dalam pertanian seperti wakil peladang, nelayan, kelab
usahawan dan sebagainya. Maka saya selaku Menteri telah pun melantik Pengerusi-pengerusi
Majlis Pembangunan Pertanian Parlimen ini untuk memastikan segala apa yang telah kita
rancang mengenai polisi ini sampai ke peringkat akar umbi.
Sebagai Menteri yang melantik pengerusi-pengerusi ini, pertamanya, sudah tentulah
saya kena melantik Ahli-ahli Parlimen Barisan Nasional kerana Ahli-ahli Barisan Nasional
mempunyai dasar yang sama, polisi yang sama. [Tepuk] Jadi kerana itu bagi kawasan-kawasan
yang Ahli Parlimennya bukan Barisan Nasional, kita juga adil lantik penyelarasan penasihat
Parlimen. Jadi duit ini duit Persekutuan. [Dewan riuh] Ya, dengar dahulu! Ini Yang Berhormat
Tumpat, saya tak sangka jadi Setiausaha Agung sudah lama pun tak faham juga dasar kerajaan.
[Disampuk] Ya, tetapi pembangkang kena faham. Kita, pentingnya rakyat. Yang kita lantik ini
adalah jentera dan bagaimana duit ini boleh sampai kepada rakyat tanpa mengira fahaman
agama..
Dr. Dzulkefly Ahmad [Kuala Selangor]: Itu materialist.
Datuk Seri Haji Noh bin Haji Omar: Kalau kita lantik daripada pembangkang, nanti
duit-duit Kerajaan Persekutuan dia buat pencapaian. Dia akan kata, “tengok, ini duit yang diberi
oleh pihak pembangkang”.
Dr. Dzulkefly Ahmad [Kuala Selangor]: Apa ini Menteri? Apa jawapan macam ini?
Apa jawapan macam ini?
Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Ronald Kiandee]: Yang Berhormat..
Dr. Dzulkefly Ahmad [Kuala Selangor]: Apa jawapan macam ini?
Datuk Seri Haji Noh bin Haji Omar: Yang pentingnya ialah rakyat! Apa? Apa Yang
Berhormat Kuala Selangor?
Dr. Dzulkefly Ahmad [Kuala Selangor]: Apa jawapan macam ini Menteri? Tak
fahamkah federalism?
Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Ronald Kiandee]: Tak boleh macam ini Yang
Berhormat, tak boleh...
Datuk Seri Haji Noh bin Haji Omar: Okey, saya nak fahamkan. Mekanisme kita ialah
kita menggunakan jentera Barisan Nasional. Saya hendak bagi tahu Yang Berhormat daripada
Kuala Selangor, saya boleh bagi kepada JKK. Dengan syarat lantik balik JKK yang dahulunya
dilantik oleh Barisan Nasional yang hari ini dipecat oleh kerajaan negeri.
Dr. Dzulkefly Ahmad [Kuala Selangor]: Hari ini kita Ahli Parlimen... [Bercakap tanpa
menggunakan pembesar suara]
DR. 28.10.2009
5
Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Ronald Kiandee]: Yang Berhormat, tak boleh
berbahas macam ini Yang Berhormat.
Dr. Dzulkefly Ahmad [Kuala Selangor]: [Bercakap tanpa menggunakan pembesar
suara]
Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Ronald Kiandee]: Yang Berhormat Kuala Selangor,
Yang Berhormat, Yang Berhormat duduklah. [Dewan riuh]
Datuk Seri Haji Noh bin Haji Omar: Saya kena jelas sekarang, pembangkang...
Dato’ Haji Ismail bin Mohamed Said [Kuala Krau]: Yang Berhormat Kuala Selangor,
sabar.
Datuk Seri Haji Noh bin Haji Omar: Yang penting ialah rakyat. Yang penting ialah
rakyat. Bagi kita...
Dr. Dzulkefly Ahmad [Kuala Selangor]: [Bercakap tanpa menggunakan pembesar
suara]
Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Ronald Kiandee]: Yang Berhormat...
Datuk Haji Mohamad bin Haji Aziz [Sri Gading]: Yalah, kerajaan parti pembangkang
pun dia lantik orang dia juga. Yang kita lantik, dia tak ..
Datuk Seri Haji Noh bin Haji Omar: Yang Berhormat, ini soalan budak-budak. Ini,
soalan ini soalan budak-budak yang cuba berikan...
Puan Hajah Siti Zailah binti Mohd. Yusoff [Rantau Panjang]: Minta maaf Yang
Berhormat Menteri, saya minta penjelasan.
Datuk Seri Haji Noh bin Haji Omar: Yang penting ialah rakyat dan jentera kita.
Bagaimana duit kerajaan hendak disampaikan kepada rakyat?
Puan Hajah Siti Zailah binti Mohd. Yusoff [Rantau Panjang]: Yang Berhormat
Menteri, kenapa orang Ketua Bahagian UMNO dilantik?
Datuk Seri Haji Noh bin Haji Omar: Mesti ada jentera kita sendiri! Kerajaan
pembangkang, kerajaan pembangkang ada negeri sendiri, ada peruntukan sendiri, gunalah
jentera sendiri. Tak faham-fahamkah? Terima kasih banyak.
Dr. Dzulkefly Ahmad [Kuala Selangor]: Jangan tak faham Federalismlah!

Ni sorang lagi Menteri yang masih ada dalam zaman DS Najib la ni.
Bila kata menteri tak faham apa itu federalisma, mereka marahkan kita pula, tapi inilah tindakan yang mereka buat. Bila bercakap bukan main rakyat didahulukan, pencapaian diutamakan sampai nak keluar anak tekak PM tu, tapi bila sampai kepada menteri nak laksanakan, lain pula yang terjadi.
Ana rasa cara yang Menteri Pertanian yang baru ni buat, tunggulah masanya nanti perkara yang akan berlaku saperti apa yang telah dibuat oleh rakyat Kelantan masa krisis baja di Kelantan dulu. Last sekali habis semua terguling, insyaallah kita tunggu dan lihat apa yang akan rakyat buat bila berlaku masalah pengagihan beras dengan kupon kepada golongan miskin tegar dibuat dengan cara menteri ini melalui ketua bahagian dikawasan pembangkang akan menunggu bantahan rakyat nanti.

Tuesday, October 27, 2009

Bahas Pingat PGB.

Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Ronald Kiandee]: Yang Berhormat Pendang dan
selepas itu Yang Berhormat Timbalan Menteri menjawab.
12.01 tgh.
Dr. Haji Mohd. Hayati bin Othman [Pendang]: Terima kasih, Tuan Yang di-Pertua.
Saya hendak menyentuh dua perkara sahaja dalam perbahasan Rang Undang-undang Panglima
Gagah Berani (Elaun Kenangan) (Pindaan) 2009 ini. Sebagaimana yang kita tahu bahawasanya
pingat ini diberikan kepada mereka yang betul-betul berjuang kerana keberanian mereka
mempertahankan negara dan juga nyawa rakyat dalam negara ini. Untuk mendapat ataupun
mencapai kegagahan dan keberanian tersebut maka keselesaan di dalam perkhidmatan ataupun
suasana kondusif dalam perkhidmatan perlulah diberi perhatian oleh pihak yang
bertanggungjawab.
Saya hendak menyentuh tentang apa yang berlaku khususnya di kawasan saya iaitu
berhubung dengan penempatan pasukan polis dan juga tentera. Sebagaimana semua sedia
maklum, Menteri pun sudah bertukar sekian ramai, sekian kali dan telah melawat di kawasan
saya ini dan kebetulan pada hari raya yang lepas saya telah melawat kawasan mereka.
Penempatan ataupun tempat kerja yang ada pada pasukan polis untuk menjadikan mereka ini
berani dan gagah untuk mempertahankan negara ini cukup sedih. Mereka hanya ditempatkan di
dalam kontena. Ini cukup sedih dan untuk pengetahuan Yang Berhormat Timbalan Menteri di
Jabatan Perdana Menteri, ini sesuatu yang tidak kondusif bagi pasukan keselamatan kita untuk
mempertahankan negara kita ini. Tidak wajar jika pasukan polis yang mempertahankan negara
ini hanya bertugas dalam kontena dan diletakkan nun di hujung kampung, tempat yang orang
Kedah kata ‘jin bertendang’. Ini maknanya hanya jin sahaja yang duduk di sini dan kita letakkan
polis. Tidak mungkin kita hendak meletakkan polis ini menjaga jin-jin bukan menjaga manusia.
Hujah saya ini perlu diberi perhatian oleh pihak terutamanya yang paling atas iaitu Perdana
Menteri. Saya rasa Yang Berhormat Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri ini paling
sesuai untuk saya rujuk kes ini.
Kedua, tentang apabila kita berhubung dengan pihak keselamatan bertanya kenapa tidak
sewa kedai? Kenapa tidak mendapatkan satu premis yang lebih sesuai? Jawabnya, kalau pergi
DR. 22.10.2009
34
ke kedai kita kena sewa. Tidak mungkin kita hendak menyewakan kedai untuk pegawai polis kita,
tempat yang lebih selesa dan kondusif ini kerajaan terpaksa memberikan jumlah sewa untuk
diberikan kepada mereka.
Ketiga adalah tentang kemudahan perubatan kepada anggota-anggota keselamatan kita
ini. Banyak kita lihat rungutan daripada isteri mereka, anak-anak mereka dan juga mereka sendiri
setelah berpencen dan tidak lagi bertugas sebagai pegawai keselamatan di dalam akhbar-akhbar
harian dan TV merayu untuk mendapat misalnya kerusi roda dan alat-alat gantian kaki dan
tangan palsu. Sering terdapat di dalam akhbar-akhbar. Tidak wajar jika Tabung Angkatan
Tentera terpaksa membuat rayuan setiap tahun untuk minta derma daripada orang ramai. Tidak
mungkin kerajaan tidak dapat memperuntukkan sedikit sumbangan dan masukkan ke dalam
tabung ini supaya bekas-bekas anggota pasukan keselamatan kita yang bertugas sehingga
mendapat anugerah Panglima Gagah Berani ini mendapat sumber kewangan mereka untuk
mendapatkan rawatan misalnya kemudahan mesin dialisis di hospital-hospital dan juga pusatpusat
dialisis yang ada di dalam negara kita ini. Ini pun terpaksa membuat rayuan. Jadi, saya
merayu kepada Yang Berhormat Menteri supaya memberi perhatian terutamanya dalam rawatan
perubatan kepada bekas-bekas pasukan keselamatan kita ini supaya tidak lagi di dalam akhbar
kita penuh dengan rayuan-rayuan daripada bekas anggota tentera.
Baru-baru ini saya ada menerima dua keluhan daripada bekas anggota tentera, ibu
tunggal. Suaminya anggota tentera terpaksa merayu di dalam akhbar untuk mendapatkan
bantuan. Jadi, saya berharap kepada pihak Yang Berhormat Menteri beri perhatian kepada
rayuan saya ini dan rayuan bekas-bekas pasukan keselamatan kita. Tuan Yang di-Pertua, terima
kasih.

Monday, October 26, 2009

Menyantuni anak yatim.


Semasa ana balik kekawasan hujung minggu lepas, ada satu program yang diatur oleh sahabt dari Pulau Pinang yang sekarang ni sedangmmengadakan EXPO jualan di Pendang. Mereka ni berpindah dari satu tempat kesatu tempat dan aktiviti mereka dalah jualan dan sumbangan kepada anak yatim. Ana puji usaha anak muda kita ini kerana disamping mnjejaki sunnah nabi dengan berniaga, mereka juga akan mengiuti jejak nabi didalam syurga kerana menyantuni anak yatim kerana ada hadis yang menyatakan sesiapa yang menyantuni anak yatim akan bersama nabi didalam syurga bagaikan dua jari ini, sambil menunjukkan 2 jari baginda yang berdekatan, maknanya akan bersama nabi didalam syurga.

Punyalah seronok budak-budak ni dapat duit, dibawa round gerai tu semua dan masing-masing peniaga menymbangkan apa yang mereka jual, baju, seluar, tudong, kasut, selipar, minyak wangi , tuala, selimut dan yang jualkarpet bagi duit, yang jual mainan bagi fulus , pendek kata sampai habis jenuh budak tu nak galas barang bawa balik.

Ana ucapkan syabas dan tahniah kepada anak muda pengusaha ni dan terima kasih atas sumbanagn mereka malam tu, ana pergi dengan isteri sebagai meraikan ibu-ibu tunggal yang membawa anak yatim mereka tu.
Sebelum dibawa menerima hadiah, mereka dijamu makan dulu, sampai kenyang.

bajet oh bajet.

Bajet sulong yang disampaikan oleh Menteri kewangan nampaknya ada banyak goodies yang dilemparkan kepada rakyat, tetapi didalam goodies itu ada jerat yang akan mencengkam kembali hak rakyat.
Sekali pandang, memang agak melegakan banyak pihak tetapi kalau diteliti betul-betul, memang ianya banyak juga yang menjamin wang mudah kepada pihak penguasa.
lihat saja apa yang akan dilakukan untuk membuang wang rakyat dan menambah kantung pemerintah saperti caj kad kredit yang uta-buta rkyat kena bayar RM 50 dan RM 25 untuk kad utama dan kad supplementary. Dahlah rakyat kena bayar 18 % caj yang bank kenakan, ini pula tambah 50 ringgit daripada kerajaan , dulu kata nak pergi ke high economy , cashles transaction dan mcam-macam lagi yang kita pun susah nak faham , pas tu hampuk atas kepala rakyat.
Yang aku kesian, depa yang dok kat Sabah dan Sarawak, dahlah jadi deposit tetap kepada BN, tapi bila nak capai Broad band, susah nak dapat, hanya 25 % saja bebanding dengang Hong Kong, Singapura, Taiwan, India dan lain -lain negara, tu pula depa yang ada BB ni diberikan percuma pengecualian cukai setahun RM 500 . tak ke berbulu demo tu disana, dahlah BB tak ada, mana nak dapat penegcualioan RM 500 tuh.
Pas tu dengar kata minyak akan distruktur semula, maknanya nak beli minyak lepas ni kena pakai MyId card, maknanya akan naik harga lah lagi, alasan subsidi tak kena sasaran dan rakyat yang betul tak dapat faedah. Depa kata kereta besar tak patut dapat subsidi, ana nak tanya awat keta besar tu bayar road tax sikit ka banyak banding keta kecik, awat insuran yang orang keta besar tu sikit ka kalau banding dengan insuran keta besar, dan kos yang lain keta besar kena tu sikit ka kalau banding dengan keta besar, dan lain-lain lagi la kalau nak tanya, bukankah depa tu brakyat kita semua. Malaysia ni kira hidup atas ihsan rakyat belaka, pasai tu apa nak buat kenalah bagi balik kepada rakyat.
Yang penting projek yang billion yang masuk kocek depa tu yang kena jaga. Rasuah dan over paying saperti dalam star kelmarin ni, hampir 20 billion setahun lebih bayar, itu perlu dijaga agar banyak lagi yang rakyat dapat.
Pasal klinik 1Malaysia dibandar, ana rasa lebih baik la tingkatkan khidmat kesihatan untuk penduduk luar bandar kerana kalau setakat batuk demam selsema dan nak ambil ubat dari MA saja, lebih baik depa dibandar pi kat farmasi atau klinik suasta yang berlambak ada di bandar tuh. Ni kami dikampong ni, dah janji nak buat hospital, tapi mana dia dah hampir 10 tahun dah, mana dia doktor yang selalu kena pindah sana pindah sini, mana dia mabulan yang sering tak ada bila nak guna, mana dia ubata yang bila nak ambil jururawat kata kena beli sendiri, mana dia prostesisi yang rakyat kena beli sendiri padahal mereka memerlukan nya sangat-sanagt saperti patah dan sebagainya, mana dia kemudahan dialysis di luar bandar yang dapat diberi dengan kos yang minima dan banyak lagi lah kalau nak minta, pasai duit tu depa yang urus.
cukup dulu kot.

Lawat Parlimen

Lawat Parlimen
ADUN Kedah diketuai Speaker dan Timbalan telah datang mengunjungi Parlimen baru-baru ni untuk menyaksikan hari ini dalam sejarah bekas mangsa kezaliman ISA dua kali YB Sdr Yusof Husin mengangkat sumpah sebagai Ahli Dewan Negara. Kami hanya sempat berbicara seketika waktu rehat dan selepas itu mereka mempunyai agenda lain untuk dibereskan. Diharap dimasa akan datang kita akan dapat melakukan yang lebih baik lagi apabila kehadiran direncanakan dengan teliti melalui Setiausaha Sekretariat parlimen PAS Sdr Wan Johari Wan Omar.