Diri ku ini

My photo
Pendang, Kedah, Malaysia
Berkhidmat untuk semua kerana Allah, Kedah sejahtera, nikmat untuk semua. PAS for All. Malaysia kaya, kenapa rakyat miskin. email: pendang@parlimen.gov.my

Wednesday, December 1, 2010

Siapa khianati siapa!!

PERJANJIAN AIR 1961 DAN 1962


Mengikut perjanjian ini, Malaysia perlu membekalkan air mentah kepada Singapura secara berterusan sebanyak 250 juta gelen (250,000,000) sehari pada harga jualan 3sen (RM0.03) bagi setiap 1,000 gelen.


Malaysia pula perlu membeli air yang telah diproses oleh Singapura dengan kadar 50sen (RM0.50) bagi setiap 1,000 gelen


Loji pemprosesan air ini terletak di Gunung Pulai, Skudai, Tebrau dan Kota Tinggi dalam Negeri Johor tetapi diuruskan oleh Public Utilities Board (PUB) milik Singapura


Perjanjian Air 1961 akan tamat hanya pada tahun 2011 dan Perjanjian Air 1962 pada tahun 2061


Singapura membuat untung besar dengan penjualan air Malaysia kepada kapal – kapal yang berlabuh di perlabuhan Singapura.


PERJANJIAN AIR 1990


Perjanjian ini menyebabkan Malaysia perlu mengorbankan hutan simpan seluas 21,600 hektar (53,374 ekar) di daerah Kluang, Kota Tinggi dan Mersing untuk dijadikan kawasan tadahan air dan empangan yang dikenali sebagai EMPANGAN LINGGIU.


Lokasi strategik pertahanan kerana koordinat sifar berada di lokasi tersebut
Perjanjian ini hanya akan tamat pada tahun 2061


ISU TANAH REZAB KTM DI SINGAPURA


Point of Agreement 1990 menetapkan bahawa pihak KTM terpaksa mengosongkan Stesen Keretapi Tanjung Pagar dan berpindah ke Bukit Timah.


Tanah rezab landasan KTM sepanjang laluan dari Bukit Timah ke Tanjung Pagar perlu diserahkan kepada pihak Singapura.


Tanah KTM di Tanjung Pagar seluas 12 hektar (29.65 ekar) akan diserahan kepada sebuah syarikat usahasama yang ekuitinya 60% Malaysia dan 40% Singapura


Luas asal tanah rezab KTM termasuk laluan keretapi dan stesen di Tanjung Pagar adalah 200 hektar 494 ekar (mengikut Singapore Railway Transfer Ordinance 1918) dengan tempoh pajakan selama 999 tahun


PENUTUPAN PENGKALAN TLDM DI WOODLANDS


Pengkalan TLDM di Woodlands terpaksa ditutup setelah 45 tahun beroperasi kerana pihak Singapura tidak berhasrat untuk menyambung tempoh pajakan yang berakhir pada awal 1998.


Sebagai ganti, Malaysia terpaksa membelanjakan kos sebanyak RM195,000,000 untuk membina Pusat Latihan Rekrut TLDM (PULAREK) di Kota Tinggi Johor.


PULAU BATU PUTIH


Isu tuntutan bertindih terhadap Pulau Batu Putih antara Malaysia dan Singapura telah dirujuk kepada International Court of Justice pada 1994.


Pihak Singapura telah mentadbir pulau tersebut dengan kawalan pihak tentera mereka sejak tahun 1850


Walupun keputusan belum diumumkan oleh ICJ (sehingga artikel ini ditulis), pihak Singapura melarang sebarang aktiviti dilakukan di kawasan pulau tersebut oleh pihak Malaysia seperti aktiviti nelayan dsb.


ISU CENTRAL PROVIDENT FUND (CPF)


Isu CPF warga Malaysia yang bekerja di Singapura juga masih belum selesai.
Hanya warga Malaysia yang berasal dari Sabah dan Sarawak sahaja yang boleh mengeluarkan wang CPF mereka sementara yang berasal dari semenanjung tidak dibenarkan mengeluarkan wang tersebut walaupun telah berhenti bekerja di Singapura.


Mereka hanya dibenarkan berbuat demikian setelah berumur 55 tahun.


ISU PULAU PISANG


Pulau Pisang yang terletak di Selat Melaka dan merupakan hak milik Malaysia.
Singapura semenjak dahulu lagi menjaga operasi rumah api di situ dengan kawalan pihak tentera mereka tanpa melalui pemeriksaan kastam dan imigresen Malaysia.


ISU PENAMBAKAN LAUT


Tindakkan Singapura menambak laut di persekitaran Pulau Tekong mendatangkan kesan negetif dan kerugian kepada Malaysia.


Ianya menyempitkan Selat Tebrau dan mengganggu aliran Selat Tebrau.


Hakisan mulu berlaku akibat kederasan arus di selat tersebut, dan ianya juga mengganggu ekologi kehidupan laut yang akhirnya menjejaskan hasil tangkapan nelayan.


ISU PENCEROBOHAN JET SINGAPURA DI RUANG UDARA JOHOR


Perjanjian penggunaan ruang angkasa Malaysia telah dibatalkan pada September 18, 1998, tetapi jet pejuang RSAF masih lagi menceroboh ruang udara Malaysia terutama ruang angkasa Johor


Dalam tahun 2002 sahaja, sebanyak 5 insiden sedemikian berlaku tanpa ada permohonan maaf secara rasmi dari pihak Singapura.


ISU JAMBATAN BENGKOK


Mantan PM Abdullah Ahmad Badawi, atas tekanan pihak Singapura telah membatalkan projek pembinaan jambatan bengkok walaupun telah dipersetujui semasa Mahathir Mohd menjadi PM Malaysia.


Akibat dari pembatalan itu, kerajaan terpaksa membayar ganti rugi sebanyak RM257.4 juta kepada Syarikat Gerbang Perdana Selatan Bersepadu (GPSB)

Ana petik dari Tun Telanai untuk sama-sama kita fikirkan.

Sunday, November 28, 2010

Bahas peringkat JK Kementerian JPS.

Tuan Pengerusi [Datuk Ronald Kiandee]: Yang Berhormat Pendang.
1630
Dato’ Dr. Mohd. Hayati bin Othman [Pendang]: Terima kasih Tuan Pengerusi, hanya
ada tiga butiran sahaja yang saya akan kemukakan pada petang ini. Pertama, Butiran 130600 –
Pengairan dan Saliran (JPS).
Jadi saya ingin bertanya kepada pihak kementerian kerana perkara ini telah pun saya
kemukakan kepada pihak kerajaan negeri, tetapi kerajaan negeri mengatakan mereka tidak
mempunyai apa-apa pengetahuan berhubung dengan Empangan Nok di kawasan saya iaitu di
Pendang. Sebenarnya pihak penduduk telah pun disukat tanah-tanah mereka telah dikaji
pembukaan tanah dan juga dibuat ujian terhadap kekuatan tanah tersebut, kononnya akan dibina
satu empangan di kawasan saya itu disebut sebagai Empangan Nok. Empangan Nok ini adalah
hasil daripada Empangan Beris yang akan dibawa salirannya melalui Empangan Nok dan
disatukan ke kawasan daerah Pendang ini.
Pihak kerajaan negeri telah pun ingin mendapat penjelasan daripada JPS tetapi mungkin
sehingga sekarang pihak JPS belum lagi mengemukakan apa-apa detail berhubung dengan
Empangan Nok ini. Bahkan pihak pejabat daerah sendiri pun tidak mendapat kepastian sama
ada ia akan dilaksanakan ataupun tidak kerana tidak ada rundingan di antara pihak JPS dengan
pihak Pejabat Daerah di Pendang. Bahawasanya kita perlu mengetahui bahawasanya Kedah
telah mempunyai tidak kurang daripada empat empangan buat masa ini iaitu Empangan Muda,
Empangan Pedu, Empangan Ahning dan juga Empangan Beris. Jadi dengan adanya Empangan
Nok ini saya rasa kebanyakan kawasan-kawasan di negeri Kedah akan dipenuhi oleh empanganempangan.
Walaupun kita tahu ia merupakan salah satu daripada cara untuk menambah saliran air
kepada sawah-sawah padi. Akan tetapi dengan adanya banyak empangan ini mungkin sesuatu
masalah akan berlaku di masa akan datang seperti mana yang terpaksa dilakukan di Empangan
Timah Tasoh di negeri Perlis baru-baru ini. Jadi saya harap pihak JPS dapat memberikan
penerangan sejelas-jelasnya berhubung dengan Empangan Nok ini. Begitu juga saya ingin
mengetahui apakah kerjasama di antara JPS dan MADA?
Dato’ Seri Haji Azmi Khalid [Padang Besar]: Saya hendak tanya sikit.
DR. 24.11.2010
91
Dato’ Dr. Mohd. Hayati bin Othman [Pendang]: Minta maaf.
Dato’ Seri Haji Azmi Khalid [Padang Besar]: Tuan Pengerusi minta maaf, hendak
tanya sedikit Empangan Timah Tasoh di dalam kawasan saya. Jadi apakah masalahnya? Minta
penjelasan sedikit. Terima kasih.
Dato’ Dr. Mohd. Hayati bin Othman [Pendang]: Saya rasa Yang Berhormat Padang
Besar pun tahu, Yang Amat Berhormat Menteri Besar Perlis sendiri telah memberitahu
bahawasanya apabila empangan itu telah kelebihan air mereka terpaksa melepaskan air. Jadi
saya bimbang dengan empat empangan di negeri Kedah ini, takut perlepasan air di ketika hujan
yang lebat itu akan menyebabkan berlaku banjir-banjir kilat di kawasan-kawasan yang rendah
berhampiran dengan empangan.
Dato’ Seri Haji Azmi Khalid [Padang Besar]: Minta maaf.
Dato’ Dr. Mohd. Hayati bin Othman [Pendang]: Jangan banyak Yang Berhormat,
sedikit sahaja.
Dato’ Seri Haji Azmi Khalid [Padang Besar]: Tuan Pengerusi, saya minta penjelasan
sedikit. Sama ada Yang Berhormat tahu semua empangan yang dalam kawasan sebegini semua
apabila di Kedah pun begitu juga, semua termasuk Batu Pahat pun begitu juga. Jadi bila air itu
lebih pada paras keselamatan maka ia kena lepaskanlah air, maka kawasan di bawah itu
banjirlah. Begitu juga di Kedah pun, banyak yang banjir itu disebabkan oleh perlepasan air. Jadi
bukan akan berlaku bahkan telah pun berlaku di Kedah, sama ada Yang Berhormat tahu atau
tidak?
Dato’ Dr. Mohd. Hayati bin Othman [Pendang]: Memang itu yang kita bimbang untuk
masa-masa yang akan datang ya. Jadi sambung berhubung dengan kerjasama di antara JPS
dengan MADA ini. Saya harap pihak JPS dapat juga memberi ataupun berhubung dengan lebih
kerap dengan pihak MADA. Ini kerana apabila kita tanya pihak MADA, pihak MADA pun tidak
mengetahui bahawasanya akan diwujudkan satu lagi empangan disebut Empangan Nok tadi ini.
Kedua tentang Butiran 15200 – Memperbaiki, Mengindah, Membersih dan Merawat Air
Sungai-sungai dan Infrastruktur MASMA. Saya ingin mengetahui apakah kementerian telah
mengambil apa-apa ataupun mendapat apa-apa maklum balas daripada apa yang telah dibuat di
Sungai Juru menggunakan Effective Microorganisms (EM) untuk membersihkan air sungai di
Sungai Juru yang telah dilakukan oleh kerajaan negeri Pulau Pinang. Kadang kala kita lihat
daripada sungai-sungai di Jepun, banyak digunakan kaedah EM ini untuk membersihkan sungai.
Apakah teknik ini tidak boleh kita gunakan, sekurang-kurangnya dua hingga tiga sungai untuk kita mendapat hasil daripada proses EM ini?
Kemudian yang ketiga yang terakhir Butiran 16700 – Rancangan Tebatan Banjir (RTB)
dan Saliran Bandar. Kita ketahui bahawasanya suasana iklim yang tidak menentu sekarang ini boleh menyebabkan berlakunya peningkatan paras air di air laut. Maknanya kawasan-kawasan rendah di negara kita terutamanya di tepi-tepi laut mungkin akan ditenggelami air. Kita telah membaca daripada internet mengatakan banyak kawasan-kawasan di seluruh dunia, termasuk di negara kita akan menghadapi masalah banjir mungkin 20 hingga 30 tahun akan datang.
Jadi saya ingin bertanya kepada pihak kementerian, adakah kementerian mempunyai
persediaan ke arah ini? Serta kawasan-kawasan manakah yang mungkin terlibat dengan
peningkatan air laut ini menyebabkan mereka terdedah kepada masalah banjir apabila
berlakunya global warming ini? Terima kasih Tuan Pengerusi.

Sapa agaknya yang jadi dalang ni?, cuba teka.

Gurun : Penjelasan berkenaan isu penduduk Kg Kilang Ketapan


Pegawai Khas MB perjelas isu penduduk Kg Kilang Ketapan

Ditulis oleh ZULKIFLI YAHAYA

GURUN, 27 November – Dakwaan pihak tertentu kononnya Kerajaan Negeri dan Permodalan Kedah Berhad (PKB) enggan berunding dengan 13 keluarga yang menduduki tanah PKB secara haram di Kampung Kilang Ketapan, disangkal oleh Pegawai Khas Kepada Menteri Besar Kedah, Encik Muzaini Azizan.

“CEO PKB, Encik Harun serta pengurusannya dan saya sendiri telah bertemu dengan wakil-wakil penduduk untuk berbincang mengenai isu dua tahun lalu, bagi mencari penyelesaian terbaik untuk membantu penduduk.

“Selepas itu Menteri Besar mengeluarkan kenyataan mengarahkan PKB membayar pampasan kepada penduduk tertentu yang terbabit, sambil Menteri Besar mengingatkan penduduk supaya menerima kenyataan bahawa mereka telah menduduki tanah PKB secara tidak sah,” ujarnya.

Encik Muzaini turut menafikan dakwaan bahawa penduduk telah menduduki tanah tersebut sejak 30 tahun lalu. Menurutnya, pencerobohan di atas tanah PKB hanya bermula sekitar tahun 2006 yang melibatkan 13 keluarga sehingga kini.

“Memang betul ada penduduk yang tinggal sejak 30 tahun lalu di Kampung Kilang Ketapan tapi bukan di atas tanah PKB yang dimaksudkan, mereka tidak terbabit dengan notis pengosongan tanah oleh PKB,” terang Muzaini.

Beliau kesal kerana mereka yang tidak terbabit itu yang diperalatkan untuk mengadakan demonstrasi memburukkan Kerajaan Negeri kelmarin. “Walhal, yang terbabit cuma 13 keluarga sahaja,” ujarnya.

Wakil penduduk, kata Muzaini, membuat andaian buruk kononnya beliau tidak menyampaikan surat kepada Menteri Besar. Mereka juga mendakwa Kerajaan Negeri menolak perundingan.

“Dalam waktu yang sama mereka menghasut penduduk mengadakan perhimpunan haram mengecam Kerajaan Negeri, ramai yang sertai himpunan pula bukan dari kalangan penduduk terbabit seolah-olah ada pihak cuba mempolitikkan isu, inikah sikap pihak yang mahukan perundingan?” ujarnya.

Mengenai permohonan mendapatkan status pendudukan sementara (TOL) kepada Menteri Besar yang diserahkan kepada beliau pada 15 November 2008, Muzaini memberitahu bahawa permohonan tersebut tidak dapat diproses kerana tanah tersebut jelas mempunyai pemilik, iaitu PKB.

Bagaimanapun, katanya, bagi tanah kerajaan di Kampung Kilang Ketapan yang bukan di bawah PKB, pihaknya memang berusaha supaya para penduduk memperolehi TOL dari Pejabat Tanah.

“Selama berpuluh tahun mereka menduduki tanah tersebut secara tidak sah, hanya di bawah Kerajaan Pakatan Rakyat baru kita berusaha untuk mereka memperolehi geran menduduki secara sah yang dimulai dengan pemberian status TOL.

“Setakat ini sudah 80 pemilik yang membayar RM75 untuk mendapatkan TOL dari Pejabat Tanah Daerah Kuala Muda,” ujarnya.

Bahas dalam peringkat JK bajet 2011

12.59 tgh.
Datuk Dr. Mohd. Hayati bin Othman [Pendang]: Terima kasih Tuan Pengerusi. Saya
rasa hendak masuk sekerat-sekerat ini tidak best lah, tunggu 2.30 lah kita masuk semua.
Tuan Pengerusi: Sila berucap dulu, baru saya...
Datuk Dr. Mohd. Hayati bin Othman [Pendang]: Terima kasih Tuan Pengerusi, kerana
memberi kesempatan kepada saya untuk membicarakan dalam peringkat Jawatankuasa ini.
Hanya ada empat perkara yang ingin saya sentuh iaitu pertama berhubung dengan subsidi padi
DR. 23.11.2010
50
sah ini kerana keluhan daripada petani-petani. Menteri Pertanian yang dulu mengatakan
sekurang-kurangnya 80% mesti benih ini menghasilkan anak padi. Maknanya, 80% benih sah ini
dapat hidup dan tumbuh tetapi apa yang menjadi keluhan petani adalah apakah pencapaian ini
dapat dicapai oleh pengeluar-pengeluar benih padi ini kerana petani-petani tidak mencapai
sehingga 80% seperti yang diharapkan oleh pihak kementerian kepada pengeluar-pengeluar
benih padi yang sah ini.
Keduanya, berhubung dengan banyak sangat benih padi angin sekarang ini. Mereka
mengatakan apakah benih-benih padi yang sumbernya diperolehi untuk dibekalkan kepada
petani ini benih padi yang betul-betul sah.
Tuan Pengerusi: Ahli Yang Berhormat Pendang, nanti sambung semula.
Datuk Dr. Mohd. Hayati bin Othman [Pendang]: Ha, saya dah kata dah tadi. Terima
kasih Tuan Pengerusi, nanti sambung.
Tuan Pengerusi: Ahli-ahli Yang Berhormat, Majlis bersidang semula sebagai majlis
Mesyuarat.
Majlis Mesyuarat bersidang semula
[Tuan Yang di-Pertua mempengerusikan Mesyuarat]
Tuan Yang di-Pertua: Ahli-ahli Yang Berhormat, Mesyuarat kita tangguhkan sehingga
pukul 2.30 petang.
Mesyuarat ditempohkan pada pukul 1.01 petang.
Mesyuarat disambung semula pada pukul 2.30 petang.
Majlis bersidang dalam Jawatankuasa.
[Timbalan Yang di-Pertua (Datuk Ronald Kiandee) mempengerusikan Jawatankuasa]
Tuan Pengerusi [Datuk Ronald Kiandee]: Jemput Yang Berhormat Pendang.
2.32 ptg.
Dato’ Dr. Mohd. Hayati bin Othman [Pendang]: Terima kasih Tuan Pengerusi. Saya
ingin menyambung semula perbahasan dalam peringkat Jawatankuasa ini. Tadi saya
menyentuh tentang benih padi sah berhubung dengan punca dari mana benih pada ini diperolehi.
Juga, apa yang ingin saya ketahui adalah tentang rungutan daripada petani-petani berhubung
dengan banyaknya benih padi yang diberikan hasilnya adalah tumbuh padi angin. Padi angin ini
merupakan satu masalah kepada petani kerana ia akan menggunakan baja yang diberikan
kepada padi biasa kerana ia cepat tumbuh, cepat masak, cepat membesar dan ia akan gugur
menjadi benih padi semula pada masa akan datang. Inilah masalah yang terjadi kepada petanipetani
yang berada di kawasan MADA ini.
Saya juga ingin menyuarakan kepada pihak kementerian bahawasanya ada lagi
kawasan-kawasan yang di luar MADA yang berada di dalam kawasan Lembaga Pertubuhan
DR. 23.11.2010
51
Peladang yang tidak mempunyai saliran yang betul untuk mengairi sawah-sawah mereka. Saya
bagi contoh di tempat saya iaitu Kampung Bakar Arang. Mereka membuat saliran tetapi saliran
ini lebih tinggi. Bila mana saliran lebih tinggi, air tidak dapat memasuki saliran yang dibuat. Jadi
petani tidak dapat mengerjakan sawah mereka kerana tidak mempunyai bekalan air yang
mencukupi. Oleh sebab itulah saya berharap kepada pihak kementerian, bukan setakat kita
memerhati kepada kawasan MADA, tetapi kawasan LPP, kawasan luar MADA supaya petanipetani
dapat bersama-sama dengan petani di kawasan MADA mengerjakan sawah dua kali
setahun.
Begitu juga dengan projek di kawasan MADA yang hendak dilakukan estet padi ini.
Soalan saya, setakat ini, selain daripada kawasan di Jelai, di manakah lagi mini estet padi ini
akan dilaksanakan di kawasan MADA khususnya di negeri Kedah dan berapakah tahap
pencapaian kita setakat ini? Kalau yang paling akhir saya rasa, pihak MADA mengatakan 6.8
tan. Akan tetapi adakah ini dapat dipertahankan? Setakat ini, di kawasan manakah yang
memberikan hasil yang paling tinggi yang salirannya dikuasai oleh kawasan MADA ini?
Begitu juga dengan petani-petani yang diberikan peruntukan melalui MADA ini iaitu tonik
padi. Tonik padi ini saya lihat bawah rumah petani ini dibuang macam itu sahaja, tidak
digunakan. Mereka katakan kerajaan mengeluarkan banyak belanja untuk tonik padi, tetapi
apabila digunakan, padi menjadi kuning. Awalnya sepatutnya menjadi hijau, tetapi ia jadi kuning.
Kalau kuning di peringkat akhir itu okeylah sebab padi sudah masak, tetapi padi ini belum
tumbuh, belum bunting lagi sudah jadi kuning. Ini merosakkan padi dan sebab itulah mereka
tidak menggunakan tonik padi ini.
Seterusnya untuk MADA ini juga, saya ingin bertanya kepada pihak kementerian,
bagaimanakah bantuan yang akan diberikan oleh pihak MADA kepada petani-petani yang
terjejas padi mereka ataupun hasil mereka akibat daripada banjir di Kedah dan di Perlis? Cara
mana yang akan dilakukan dan teknik mana yang akan dibuat kepada petani-petani ini? Apakah
pendaftarannya yang akan dilakukan melalui pihak MADA, pihak pertanian, ataupun melalui
JKKP? Ini menjadi rungutan daripada petani-petani.
Seterusnya Butiran 02400 – Pengawasan dan Pengawalan Perosak. Satu daripada
masalah utama yang terdapat di kawasan MADA ini adalah siput gondang emas. Emas ini tidak
boleh digunakan Tuan Pengerusi. Kalau boleh digunakan, bolehlah jual, hasilnya tinggi. Akan
tetapi siput gondang emas ini merosakkan anak-anak padi dan tidak dapat dikawal dengan
bahan kimia biasa. MADA ada mengesyorkan supaya petani membela itik tetapi itik ini juga pun
larat kah dia hendak makan? Banyak sangat. Oleh sebab itu saya berharap kepada pihak
pertanian ini supaya mengadakan satu kaedah untuk kita hapuskan terus siput gondang emas
ini. Ada suatu ketika mereka mengadakan satu pertandingan memungut siput gondang emas ini
– satu kilo kalau tidak silap saya 10 sen. Ia terlalu banyak sehingga merosakkan hasil petaniDR.
23.11.2010
52
petani. Ini merupakan satu perkara yang perlu diberi perhatian yang cukup serius oleh pihak
kementerian.
Kemudian Butiran 04700 – Pembangunan Industri Padi. Saya ingin menarik pihak
kementerian – kalau kita melalui di kawasan Gunung Semanggol, Bagan Serai, di kiri kanan
kawasan Gunung Semanggol itu kita lihat kawasan pertanian sudah dijadikan kawasan
penternakan ikan kelisa. Saya ingin bertanya, apakah projek ini bertujuan untuk kita
mengurangkan hasil petani khususnya petani padi ataupun kerana padi di kawasan tersebut tidak
berhasil ataupun tidak memberikan mutu yang baik, maka diternak ikan kelisa di kawasan
tersebut?
Saya bimbang, sekiranya kita hendak kepada pembangunan industri padi, tetapi yang
akan menjadi maju adalah industri ikan kelisa yang mungkin tidak melibatkan petani itu sendiri
tetapi melibatkan tauke-tauke dari kawasan luar yang menggunakan tanah pertanian,
menggunakan sawah padi. Juga pertanyaan kepada kementerian, apakah kawasan yang
digunakan sebagai ternakan ikan kelisa ini diganti dengan kawasan sawah padi yang lain? Ini
kerana food security ini saya rasa lebih penting daripada ikan kelisa itu sendiri.
Seterusnya dan mungkin yang terakhir Tuan Pengerusi, adalah Butiran 10720 –
Pembangunan Industri Kambing/Bebiri. Walaupun kita tahu industri ini mungkin tidak
memberikan hasil yang cukup kepada keperluan daging kambing dan juga bebiri dalam negara
kita, tetapi ia perlu diberi perhatian juga oleh kementerian kerana peruntukan ini terlalu sedikit.
Saya nampak sini RM900,000 sahaja. Apakah tidak boleh ditambah supaya petani-petani ini
dapat melakukan kerja-kerja di samping sawah mereka, mereka juga dapat memelihara kambing
ataupun bebiri. Saya rasa bebiri lebih sesuai kerana ia boleh tahan dengan hujan dan panas
berbanding dengan kambing biasa. Kalau kambing biasa, kambing kacang ini, dia kena hujan
dia kembung perut. Kita kena pasang api dekat dia.
1440
Akan tetapi biri-biri tidak ada masalah. Saya pernah memelihara biri-biri sampai 70, 80
ekor. Cukup senang memeliharanya. Jadi, saya harap pihak kementerian perlu memberi
mungkin insentifkah atau apa-apa bantuan kepada petani dan juga pekebun untuk memelihara
lebih banyak biri-biri dan juga mungkin kambing kacang biasa ini kerana ini sekurang-kurangnya
akan memberi pendapatan tambahan kepada petani kita dan juga mencukupkan bekalan daging
kambing dalam industri daging dalam negara kita. Itu sahaja, Tuan Pengerusi. Terima kasih.

Ziarah Paya Rawa.


Hujung minggu ni, balik kawasan lepas rehat dari parlimen, sempat melakukan ziarah OKU dan kurang berkemampuan dan beri sedikit bantuan untuk ringankan beban. Itulah pemberian ala kadar sekadar termampu, kita tak terima pun peruntukan RM 500 ribu yang depa terima untuk beri kepada rakyat, tapi bila turun kebawah nampaknya bukan rakyat yang dapat, kroni dan adik beradik depa yang boleh, rakyat susah tetap macam tu juga.Heran juga bila fikirkan, kalaulah jumlah tu dan jumlah yang kami luluskan dalam bajet setiap tahun tu diagihkan dengan cekap dan adil, rasanya tak adalah lagi yang duduk dalam rumah yang daif macam ni.


Beberapa rumah dah dapat dibaiki melalui bantuan yang diberikan baik melalui UPEn negeri dan Pejabat Zakat untuk membantu rakyat dalam tempuh 2 tahun lebih PR perintah ni, dan kita berdoa moga masa akan datang akan bertambah lagilah rezeki untuk kita bantu lagi rakyat yang sememangnya daif segala segi sekarang ini.
Hari ini , Paya Rawa dan Kubang Badak menjadi tempat untuk diziarahi, insyaallah tempat lain akan kita susuli.


Terima kasih MKK En Hashim yang banyak membantu penduduk disitu dan juga para penghulu yang rajin turun padang, moga terus Allah mengekalkan kejayaan, juga SU Cawangan Paya Rawa, Un Sanusi dan AJK sekelian.

Sepuluh rumah sempat ana ziarahi semasa kesempatan hari Ahad hujung minggu ini.

Lawat Parlimen

Lawat Parlimen
ADUN Kedah diketuai Speaker dan Timbalan telah datang mengunjungi Parlimen baru-baru ni untuk menyaksikan hari ini dalam sejarah bekas mangsa kezaliman ISA dua kali YB Sdr Yusof Husin mengangkat sumpah sebagai Ahli Dewan Negara. Kami hanya sempat berbicara seketika waktu rehat dan selepas itu mereka mempunyai agenda lain untuk dibereskan. Diharap dimasa akan datang kita akan dapat melakukan yang lebih baik lagi apabila kehadiran direncanakan dengan teliti melalui Setiausaha Sekretariat parlimen PAS Sdr Wan Johari Wan Omar.