Diri ku ini

My photo
Pendang, Kedah, Malaysia
Berkhidmat untuk semua kerana Allah, Kedah sejahtera, nikmat untuk semua. PAS for All. Malaysia kaya, kenapa rakyat miskin. email: pendang@parlimen.gov.my

Wednesday, November 25, 2009

Kementerian Luar Bandar peringkat jawatankuasa.

DR. 24.11.2009
69
3.49 ptg.
Dr. Haji Mohd. Hayati bin Othman [Pendang]: Terima kasih Tuan Pengerusi. Saya
hendak menyentuh tentang Butiran 090000 - MARA. Seperti mana yang disentuh oleh Yang
Berhormat Parit Sulong dan juga beberapa rakan tadi, saya ingin mengetahui daripada
kementerian kenapakah bantuan penajaan pelajar dalam negeri dan juga luar negara
dikurangkan daripada RM52,000 kepada RM25,000.
Saya juga ingin mengetahui pelajar-pelajar di IPTA atau IPTS yang mendapat penajaan
banyak daripada MARA ini, kerana apa yang saya ketahui daripada pelajar kita yang pergi keluar negara terutama di Jerman baru-baru ini. MARA telah kelewatan untuk memberikan wangpinjaman kepada mereka hampir dua bulan. Mereka terpaksa bersusah payah mencari wang untuk membayar yuran universiti dan juga sewa rumah. Saya berharap mendapat perhatian daripada pihak MARA.Begitu juga dengan pelajar-pelajar MRSM. Sama dengan Parit Sulong tadi, 2008 kita ada
27,000 pelajar, tetapi 2010 hanya 9,599 walhal pelajar-pelajar kita yang mendapat 5A semakin bertambah ramai dan juga Maktab Rendah Sains MARA juga sedang dibangunkan di banyak negeri. Kenapakah jumlah ini hampir satu pertiga dikurangkan jumlah pelajar di Maktab Rendah Sains MARA ini? Kenapakah ini berlaku? Apakah ini menunjukkan bahawasanya pihak kementerian ini kurang mendapat peruntukan dari segi untuk membantu pelajar-pelajar bumiputera di Maktab Rendah Sains MARA? Berapa peratuskah di Maktab Rendah Sains MARA ini pelajar-pelajar yang terdiri di kalangan bukan bumiputera? Ini kerana kita mendapat tahu bahawasanya sebelum ini kerajaan telah menambahkan kuota bukan bumiputera di Maktab Rendah Sains MARA daripada 5% kepada 10%dan akan pergi sehingga 15%. Saya ingin tahu angka terakhir mutakhir ini berapa peratuskah pelajar-pelajar bukan bumiputera yang berada di Maktab Rendah Sains MARA?

Butiran 00611 – GIATMARA. Sebagaimana yang kita ketahui di antara salah satu kursus
yang diajar di GIATMARA adalah membaiki kenderaan ataupun motor mekanik. Saya ingin tahu daripada pihak kementerian adakah pelajar-pelajar ini dilatih menggunakan jentera ataupun enjin yang up-to-date ataupun yang moden seperti mana fuel injection, menggunakan komputer didalam pengendalian kenderaan tersebut. Ini kerana banyak yang saya lihat enjin-enjin jenis lama misalnya Proton Saga jenis lama masih lagi digunakan. Sekiranya kita hendak pelajar-pelajar itu membuka bengkel, mestilah mereka ini diajar dengan teknik-teknik moden enjin masa kini.

Butiran 00670 - Pengangkutan. Kalau dahulu kita menggunakan kenderaan bas RIDA,
kemudian diubah kepada bas MARA dan sekarang ini MARA Liner. Saya ingin tahu daripada
pihak kementerian apakah dasar yang digunakan oleh kenderaan-kenderaan MARA ini untuk
memasuki kawasan-kawasan luar bandar? Di kawasan saya daripada Pekan Pendang pergi ke
Jenun dan Guar Chempedak kalau dahulu kita ada kenderaan MARA, tetapi sekarang sudah
tidak ada. Pelajar-pelajar di sekolah bantuan, sekolah model khas, Sekolah Menengah Teknik, Maktab Rendah Sains MARA sekarang ini tidak mempunyai kenderaan awam untuk mereka keluar (outing) setiap minggu ataupun untuk pelajar itu bergerak di antara satu tempat ke satu tempat kerana sudah tidak ada kenderaan bas MARA lagi.

Butiran 04000 - RISDA. Kalau di dalam kementerian komoditi, kita didedahkan dengan
tanaman getah balak. Saya ingin mendapat kepastian daripada RISDA, adakah RISDA
mempunyai hubung kait di dalam memberikan bantuan terhadap pekebun-pekebun kita yang
ingin menanam getah untuk mendapat balak daripada pohon getah ini dan adakah benih
disediakan untuk getah jenis balak ini?

Butiran 070000 - KEDA. Tadi disebut bahawasanya KEDA ini akan tamat perjanjiannya
dengan kerajaan negeri pada 2011 dan kita tahu bahawasanya 87% daripada kawasan negeri Kedah adalah dilingkungi oleh program KEDA ini. Apa yang ingin saya kemukakan adalah, ini mungkin kali ketiga saya kemukakan di dalam Parlimen ini, tetapi pada sesi yang lepas, Menteri telah menjawab akan dijawab dengan bertulis. Akan tetapi, sampai sekarang dari 2004 belum terima jawapan lagi. Saya berharap Menteri dapat memberi jawapan dengan tulus dan juga ikhlas. Ada 13 orang daripada penduduk telah dijemput untuk menjalankan kursus Induksi di Pusat Latihan KEDA di Sik, kemudian datang proses untuk menyerahkan rumah kepada mereka, tetapi tiba-tiba ada orang politik yang menghalang daripada mereka ini mendapat kunci rumah seramai 13 orang. Saya pasti pihak kementerian sudah menjalankan siasatan dan pada hari ini
diharap mendapat jawapanlah. Kalau tidak, maknanya kali keempat saya akan kemukakan untuk masa yang akan datang.
Seterusnya rumah-rumah KEDA ini. Saya berjumpa dengan pegawai KEDA. Mereka
mengatakan bahawa mereka menghadapi masalah kerana banyak rumah-rumah KEDA yang
kosong, terutama sekali kepada ibu-ibu tunggal yang telah diberikan rumah. Setelah mereka berkahwin dan dibawa pergi ke tempat lain oleh suami-suami baru mereka... [Disampuk][Ketawa] Suami mereka bawa ke tempat lain dan rumah itu tinggal kosong. Apabila tinggal kosong, pihak KEDA hendak beri kepada orang lain tidak boleh. Jadi, itu masalah yang dihadapi oleh pihak pengurusan KEDA. Saya harap pihak kementerian dapat memberi jawapan bagaimanakah caranya proses ini dapat diselesaikan kerana banyak rumah-rumah kosong yang terdapat di KEDA ini, tetapi tidak boleh diserahkan kepada orang lain yang lebih memerlukan. Apabila sudah berkahwin baru, maknanya kelayakan untuk mendapat rumah KEDA itu sudah tidak ada.
Seterusnya, jalan kampung dan bekalan air di luar bandar, saya harap pihak kementerian tolong beri perhatian dengan lebih serius. Kalau Menteri yang lepas, bekas Menteri Besar Selangor dahulu dia mengatakan jalan-jalan kampung ini dia akan pastikan 30 kilometer daripada pekan-pekan akan diturap. Jadi, saya harap Menteri yang ada pada hari ini akan meneruskan 30 kilometer yang dijanjikan oleh Menteri yang lama itu.

Sekian, terima kasih Tuan Pengerusi.

No comments:

Lawat Parlimen

Lawat Parlimen
ADUN Kedah diketuai Speaker dan Timbalan telah datang mengunjungi Parlimen baru-baru ni untuk menyaksikan hari ini dalam sejarah bekas mangsa kezaliman ISA dua kali YB Sdr Yusof Husin mengangkat sumpah sebagai Ahli Dewan Negara. Kami hanya sempat berbicara seketika waktu rehat dan selepas itu mereka mempunyai agenda lain untuk dibereskan. Diharap dimasa akan datang kita akan dapat melakukan yang lebih baik lagi apabila kehadiran direncanakan dengan teliti melalui Setiausaha Sekretariat parlimen PAS Sdr Wan Johari Wan Omar.