Diri ku ini

My photo
Pendang, Kedah, Malaysia
Berkhidmat untuk semua kerana Allah, Kedah sejahtera, nikmat untuk semua. PAS for All. Malaysia kaya, kenapa rakyat miskin. email: pendang@parlimen.gov.my

Tuesday, November 17, 2009

Padan la duit habis , tak tau pi mana

Yang Berhormat Tan Sri Nor Mohamed Yakcop dalam satu jawapan kepada Yang
Berhormat Rasah dia kata sebegitu. Secara dasarnya peruntukan khas Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bagi kawasan Parlimen diberi pada setiap tahun kepada semua kawasan Parlimen. Walaupun kawasan tersebut merupakan kawasan Parlimen pembangkang.
Jumlah peruntukan bagi setiap tahun adalah berbeza bergantung kepada kemampuan kewangan kerajaan dan keperluan rakyat pada tahun tersebut. Itu adalah satu jawapan yang diberikan oleh Yang Berhormat Menteri kepada Yang Berhormat Rasah.

Dalam satu lagi jawapan yang diberikan oleh Yang Berhormat Menteri kepada saya
mengenai soalan saya adalah begitu. Menyatakan senarai nama badan-badan NGO yang telah terima RM610,000 peruntukan dari peruntukan khas bagi setiap Ahli Parlimen yang
diperuntukkan bagi kawasan Bandar Kuching dalam tahun 2008.
DR. 16.11.2009
29
1140
Saya ada mengemukakan satu soalan begitu. Ini adalah lanjutan daripada soalan yang
lebih awal yang dikemukakan dan saya diberitahu bahawa di dalam tahun 2008, sebanyak
RM1.5 juta peruntukan khas untuk setiap kawasan Parlimen. Di antara peruntukan khas bagi RM1.5 juta tersebut ialah:
(i) RM450,000 adalah untuk surau dan masjid;
(ii) RM50,000 adalah untuk JKKK - projek kecemasan kebakaran;
(iii) RM200,000 adalah untuk sekolah khusus kepada guru-guru dan pelajarpelajar;
(iv) RM100,000 adalah untuk pelajar miskin – bantuan beg sekolah, pakaian
seragam dan lain-lain;
(v) RM90,000 adalah untuk orang miskin; dan
(vi) RM610,000 adalah untuk NGOs.
Ini adalah pengagihan peruntukan khas untuk kawasan Bandar Kuching. Lanjutan
daripada jawapan yang saya terima, saya mengemukakan lagi satu soalan untuk mendapatkan senarai nama bandar-bandar NGO yang telah menerima peruntukan khas sebanyak RM610,000 dan saya diberi satu senarai dan saya ingin mengemukakan dalam Dewan yang mulia ini nama badan-badan NGO yang menerima peruntukan, di antaranya adalah satu Jawatankuasa Masjid dan Surau kawasan N6 Tupong.

Tuan Pengerusi, N6 Tupong bukan terletak di dalam kawasan Bandar Kuching, ia
terletak di dalam kawasan Petra Jaya (P194). RM30,000 telah diperuntukkan kepada
Jawatankuasa Masjid dan Surau kawasan N6 Tupong. RM10,000 telah diperuntukkan kepada
Jawatankuasa Masjid dan Surau kawasan N8 Satok. Ini juga terletak di dalam kawasan Parlimen Petra Jaya. RM15,000 diperuntukkan kepada Jawatankuasa Masjid dan Surau kawasan daerah Lawas. Lawas ini di hujung timur negeri Sarawak manakala Bandar Kuching di bahagian barat
negeri Sarawak. Ini bukan kawasannya.
Datuk Haji Mohamad bin Haji Aziz [Sri Gading]: Tuan Pengerusi, apa yang beliau
merayau ini?
Tuan Pengerusi [Datuk Ronald Kiandee]: Tidak. Beliau sedang baca usul Yang
Berhormat.
Datuk Haji Mohamad bin Haji Aziz [Sri Gading]: Usul beliau merayau.
Tuan Pengerusi [Datuk Ronald Kiandee]: Tidak. Teruskan Yang Berhormat Bandar
Kuching.
Tuan Chong Chieng Jen [Bandar Kuching]: RM20,000 diperuntukkan kepada
Jawatankuasa Masjid Surau kawasan N15 Muara Tuang di bawah kawasan Parlimen Kota
Samarahan. RM20,000 lagi diberi kepada Jawatankuasa Masjid Kampung Buntar yang terletak dalam kawasan Parlimen Santubong, RM30,000 diperuntukkan ke Jawatankuasa Masjid Surau
DR. 16.11.2009
30
kawasan N36 Semop yang terletak di bawah kawasan Parlimen Tanjong Manis (P206),
RM15,000 diperuntukkan kepada Jawatankuasa Masjid Surau daerah Limbang (P221) dan ada
lagi 24 JKKK surau yang terletak bukan di dalam kawasan Parlimen Bandar Kuching juga
menerima masing-masing RM600 untuk setiap JKKK.
Tuan Pengerusi...
Dr. Lo’ Lo’ Mohamad Ghazali [Titiwangsa]: Laluan.
Tuan Pengerusi [Datuk Ronald Kiandee]: Tiada laluan.
Dr. Lo’ Lo’ Mohamad Ghazali [Titiwangsa]: Tidak boleh laluan?
Tuan Pengerusi [Datuk Ronald Kiandee]: Sedang baca usul ini ya.
Tuan Chong Chieng Jen [Bandar Kuching]: Tuan Pengerusi, ini adalah jawapan yang
diberi kepada saya oleh Yang Berhormat Menteri dalam Jabatan Perdana Menteri yang terus terang melanggar apa-apa yang dikatakan oleh Kerajaan Barisan Nasional bahawa peruntukan khas bagi setiap kawasan parlimen.

No comments:

Lawat Parlimen

Lawat Parlimen
ADUN Kedah diketuai Speaker dan Timbalan telah datang mengunjungi Parlimen baru-baru ni untuk menyaksikan hari ini dalam sejarah bekas mangsa kezaliman ISA dua kali YB Sdr Yusof Husin mengangkat sumpah sebagai Ahli Dewan Negara. Kami hanya sempat berbicara seketika waktu rehat dan selepas itu mereka mempunyai agenda lain untuk dibereskan. Diharap dimasa akan datang kita akan dapat melakukan yang lebih baik lagi apabila kehadiran direncanakan dengan teliti melalui Setiausaha Sekretariat parlimen PAS Sdr Wan Johari Wan Omar.