Diri ku ini

My photo
Pendang, Kedah, Malaysia
Berkhidmat untuk semua kerana Allah, Kedah sejahtera, nikmat untuk semua. PAS for All. Malaysia kaya, kenapa rakyat miskin. email: pendang@parlimen.gov.my

Monday, November 16, 2009

Punya la haru biru, belum sampai setahun dah lupa, alahai DS Najib.

14 Disember 2008.
Govt agrees to body to handle oil royalty

KUALA TERENGGANU: The Government has agreed to the setting up the Terengganu Investment Authority, a sovereign wealth fund which will manage oil royalty payments to the state.
Deputy Prime Minister Datuk Seri Najib Tun Razak said the Cabinet had on Wednesday given the nod to the setting up of the authority with a starting fund of RM10bil.
“The Cabinet will continue to discuss the technical aspects of the setting up the fund at the next meeting,” he said after handing a cheque for RM408.6mil as part of the oil royalty to Terengganu Mentri Besar Datuk Ahmad Said here yesterday.
In good hands: Najib handing over the cheque for part of the oil royalty to Ahmad Said in Kuala Terengganu Saturday. — Bernama
The amount is the remainder that the state was supposed to get for the 2007-2008 period. The TIA was proposed by Yang di-Pertuan Agong Tuanku Mizan Zainal Abidin as a way to channel part of the oil royalty into a sovereign wealth fund which would be operated by a team of professionals and supervised by foreign bankers and investors
Dalam Utusan Malaysia January 2009.
KUALA TERENGGANU 13 Jan. - Kerajaan Persekutuan menjangkakan Terengganu akan memperoleh lebih RM3 bilion hasil daripada wang royalti minyak tahun depan jika harga bahan api itu naik di pasaran sepanjang tahun ini.
Timbalan Perdana Menteri, Datuk Seri Najib Tun Razak berkata, jumlah itu lebih tinggi daripada hasil royalti yang diperoleh sekarang iaitu antara RM1.6 bilion hingga RM3 bilion setiap tahun.
Katanya, untuk itu, beliau mahu kerajaan negeri yang diterajui Menteri Besar, Datuk Ahmad Said menggunakan wang royalti sebaik mungkin untuk membangunkan negeri ini berkonsepkan mesra rakyat.
''Tahun depan tengok rezeki, jika harga minyak naik royalti juga akan bertambah. Bayangkan rezeki yang tuhan bagi ini.
''Negeri lain tidak ada rezeki sebanyak ini. Saya sudah beritahu Menteri Besar supaya gunakan wang ini untuk kesejahteraan rakyat. Buatlah apa saja dan kita tidak akan persoalkan asalkan ia untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat daripada rezeki tambahan ini," ujarnya.

Dalam parlimen
Tuan Saifuddin Nasution bin Ismail [Machang]: Tidak. Tuan Yang di-Pertua, saya fikir begini. Kita akur ruling yang Tuan Yang di-Pertua buat bahawa Ahli-ahli Dewan tatkala Yang Berhormat Menteri menggulung, sebaiknya kita tak bangkitkan perkara baru supaya berlaku adil kepada Yang Berhormat Menteri. Itu kita terima. Pada masa yang sama juga Tuan Yang di-Pertua, Yang Berhormat Menteri juga harus menghormati floor memberi jawapan untuk tidak memberi satu syarahan ekonomi yang tak ada kena mengena dengan perkara dibangkitkan masa perbahasan. Jadi masa diambil terlalu panjang untuk perkara yang tak ada kaitan, sedangkan perkara yang kita timbulkan ialah perkara khusus. Pendirian kerajaan yang diberi oleh Perdana Menteri kita akur tapi di sana ada banyak perkara yang berbangkit tentang isu ini, tentang perjanjian 74, tentang Petroleum Development Act, tentang Join Development Authority, tentang Malaysian-Thai Join Authority, tentang continental shelf yang kesemuanya itu tidak langsung disinggung dalam jawapan Perdana Menteri. Untuk itu, kita mengharap platform beginilah supaya perbahasan itu dapat kitalaksanakan dengan tertib dan sopan. Itu sebenarnya Tuan Yang di-Pertua. Jadi saya fikir itu harus diberikan sedikit pertimbangan.
Dalam dewan rakyat 4 Nov 2009. Tak kan dah lupa baru saja beri royalty kepada Terengganu dalam PRK Kuala Terengganu. Tetiba jadi ehsan pula pasal PAS perintah pada tahun 2000, tetapi bila Sabah dan Sarawak yang ada telaga minyak nun jauh dalam laut melebihi 3 batu nautika, boleh jadi royalty pula.
Pasal tu lah agaknya ramai pelabur luar tak berapa nak percaya dengan perjanjian yang dimeterai di Malaysia kerana boleh berubah-ubah macam biskut chip more pulak.

1. Tuan Salahuddin Ayub [Kubang Kerian] minta Perdana Menteri menyatakan bilakah
tuntutan royalti minyak Kerajaan Negeri Kelantan akan dibuat pembayaran oleh Petronas.

Perdana Menteri [Dato’ Sri Mohd. Najib bin Tun Haji Abdul Razak]: Tuan Yang di-
Pertua, dengan izin Tuan Yang di-Pertua saya ingin mengambil kesempatan ini untuk menjawab
soalan Ahli Yang Berhormat Kubang Kerian pada hari ini bersama dengan soalan-soalan
berkaitan isu tuntutan royalti petroleum oleh Kerajaan Negeri Kelantan seperti yang dibangkitkan
oleh Ahli Yang Berhormat Tumpat pada 12 November, Ahli Yang Berhormat Rantau Panjang
pada 25 November dan Ahli Yang Berhormat Kuala Krai pada 26 November 2009, secara sekali
gus memandangkan bahawa ia berkisar mengenai perkara yang sama.
Tuan Yang di-Pertua: Silakan.
Dato' Sri Mohd. Najib bin Tun Haji Abdul Razak: Tuan Yang di-Pertua, kerajaan telah
meneliti isu tuntutan royalti petroleum oleh Kerajaan Kelantan dengan mendalam dan terperinci
dari pelbagai sudut termasuk sudut perundangan berkaitan kuasa-kuasa kerajaan serta
pengurusan hasil petroleum negara. Dari segi perundangan negeri seperti Kelantan dan
Terengganu hanya mempunyai hak untuk menuntut pembayaran royalti bagi sumber petroleum
yang dihasilkan dari perairan negeri tersebut.

Dalam hal ini, perairan negeri masing-masing adalah ditakrifkan sebagai kawasan yang
terletak tidak melebihi 3 batu nautika yang diukur daripada tikas air surut (low water mark)
dengan izin, atau pesisir pantai negeri tersebut. Pada masa ini tidak ada pengeluaran petroleum
dalam kawasan perairan negeri Kelantan dan Terengganu. Oleh itu dari segi perundangan,
Kerajaan Negeri Kelantan tiada ada hak untuk menuntut pembayaran royalti petroleum seperti
juga negeri Terengganu.
Meskipun peruntukan perundangan ini adalah jelas Kerajaan Persekutuan sebelum ini
telah memperuntukkan wang ihsan untuk negeri Terengganu dengan mengambil kira
pengeluaran petroleum yang terletak di luar perairan negeri tersebut. Peruntukan wang ihsan
juga telah dipertimbangkan berasaskan keperluan pembangunan negeri Terengganu serta tahap
pendapatan rakyatnya. Kerajaan Persekutuan sentiasa komited dalam memastikan pertimbangan
yang adil dan saksama diberikan kepada semua negeri agar tiada lapisan rakyat yang terpinggir
dalam menikmati manfaat pembangunan negara. Oleh itu negeri Kelantan juga wajar diberi
pertimbangan yang sama oleh Kerajaan Persekutuan sekiranya terdapat aktiviti pengeluaran
petroleum di luar perairan negeri tersebut sungguhpun dari segi perundangan negeri Kelantan
tidak berhak untuk menerima apa-apa bayaran.

Dengan ini saya dengan sukacitanya memaklumkan bahawa Kerajaan Persekutuan telah
mengambil keputusan untuk menyediakan peruntukan wang ihsan bagi negeri Kelantan sama
seperti negeri Terengganu. [Tepuk] Keputusan ini juga mengambil kira keperluan untuk terus
membangunkan negeri Kelantan dan juga meningkatkan kesejahteraan rakyatnya selaras
dengan arus pembangunan perdana negara. Petronas telah memaklumkan kerajaan bahawa
pada masa ini hanya terdapat sebuah medan petroleum yang mengeluarkan hasil atau producing
field dengan izin, dan ia terletak di luar perairan negeri Kelantan. Medan tersebut adalah Medan
Bumi Selatan yang terletak dalam blok PM 301.

Pemberian wang ihsan kepada negeri Kelantan akan mengambil kira pengeluaran dan
penjualan petroleum daripada Medan Bumi Selatan. Penyaluran wang ihsan tersebut akan
dibuat setelah maklumat terperinci mengenai jumlah pengeluaran gas serta tatacara berkaitan
dimuktamadkan. Peruntukan pertama wang ihsan bagi negeri Kelantan dijangkakan pada tahun
2010, tahun hadapan.

Bagi memastikan pengagihan wang ihsan ini dibuat dan dapat dinikmati manfaatnya
secara langsung oleh rakyat negeri Kelantan, peruntukan wang tersebut akan disalurkan dalam
bentuk projek pembangunan serta program pembasmian kemiskinan dalam negeri Kelantan yang
dilaksanakan secara telus oleh Kerajaan Persekutuan setelah berunding dengan Kerajaan Negeri
Kelantan. Keputusan yang diambil oleh Kerajaan Pusat Persekutuan pada hari ini mencerminkan
komitmen Kerajaan Persekutuan untuk memastikan setiap lapisan masyarakat dapat menikmati
manfaat daripada pembangunan negara selaras dengan pendekatan inclusive dan semangat
1Malaysia yang diamalkan oleh kerajaan.
Tuan Salahuddin Ayub [Kubang Kerian]: Terima kasih, Tuan Yang di-Pertua dan
terima kasih Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang telah menjawab soalan saya. Soalan
tambahan saya cukup jelas bahawa adakah selama ini di bawah Akta 144 yang jelas Petronas
telah membayar royalti kepada Kerajaan Negeri Terengganu atas nama royalti bukannya ihsan.
Jadi wang ihsan ini timbul setelah Kerajaan PAS yang memerintah, dirampas haknya pada waktu
itu tahun 2000.
_1010
Jadi, saya mempertikaikan jawapan Yang Amat Berhormat. Kami rakyat Kelantan
memperjuangkan hak kami. Tidak ada bumi Malaysia tanpa negeri Kelantan dan pantai negeri
DR. 4.11.2009
3
Kelantan. Sebagaimana Akta 144, Petronas memberikan wang royalti kepada rakyat negeri
Terengganu. Tidak timbul masalah wang ihsan. Rakyat Kelantan minta maaf, bukan peminta
sedekah. Rakyat Kelantan mahukan hak mereka. [Dewan riuh][Tepuk] Hak sebagai the rights
under the Constitution. Jadi saya mempertikaikan, adakah selama ini di bawah Akta 144,
bagaimana di atas semangat federalism, memang Petronas membayar wang royalti kepada
Terengganu atas nama royalti bukan wang ihsan. Minta penjelasan. [Tepuk]

Dato’ Sri Mohd. Najib bin Tun Haji Abdul Razak: Tuan Yang di-Pertua, Ahli Yang
Berhormat yang berkenaan hendak mempolitikkan isu ini. [Ketawa] Tidak habis-habis dengan
politik dia.

Dr. Dzulkefly Ahmad [Kuala Selangor]: 1Malaysia Perdana Menteri, 1Malaysia.
Buktikan 1Malaysia.

Dato’ Sri Mohd. Najib bin Tun Haji Abdul Razak: Saya tak tahu Tuan Yang di-Pertua,
apa yang penting? Apa yang pentingnya ialah kita sediakan dana ini untuk manfaat rakyat
Kelantan. [Dewan riuh]

Tuan Haji Khalid bin Abd. Samad [Shah Alam]: Apa yang penting adalah hak, hak
yang mesti diiktiraf.

Tuan Yang di-Pertua: Yang Berhormat Shah Alam, Yang Berhormat Shah Alam tidak
elok begitu.
Dato’ Sri Mohd. Najib bin Tun Haji Abdul Razak: Tidak ada, tidak ada. Apa yang
penting untuk rakyat Kelantan dan saya beri jaminan bahawa rakyat Kelantan akan mendapat
manfaat sama prinsipnya seperti rakyat negeri Terengganu.

Tuan Haji Khalid bin Abd. Samad [Shah Alam]: Tuan Yang di-Pertua, tambah.
Tuan Yang di-Pertua: Yang Berhormat Sri Gading.

Datuk Haji Mohamad bin Haji Aziz [Sri Gading]: [Ketawa] Assalamualaikum
warahmatullaahi wabarakaatuh. Salam sejahtera, selamat pagi Tuan Yang di-Pertua. Terima
kasih memberi saya peluang untuk soalan tambahan. Inilah jenis manusia Tuan Yang di-Pertua,
sudah diberi pun tidak berterima kasih. [Dewan riuh] Dari jawapan Yang Amat Berhormat
Perdana Menteri...
Tuan Salahuddin Ayub [Kubang Kerian]: Tuan Yang di-Pertua, tak betul ini! Kita
manusia...
Datuk Haji Mohamad bin Haji Aziz [Sri Gading]: Duduklah dahulu. Duduk, duduk,
duduk. You punya soalan jelas menunjukkan bahawa tidak ada berterima kasih. Jelas seperti
yang dinyatakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri...
Dr. Dzulkefly Ahmad [Kuala Selangor]: Ini bukan masalah manusia bukan manusia...
Tuan Haji Khalid bin Abd. Samad [Shah Alam]: Ini bukan soal pemberian. Ini
sebenarnya soal hak. Bagi ikut saluranlah. Ini rompak rakyat...
Dr. Dzulkefly Ahmad [Kuala Selangor]: Yang Berhormat Sri Gading, tarik balik.
DR. 4.11.2009
4
Tuan Salahuddin Ayub [Kubang Kerian]: Tarik balik perkataan, tarik balik. [Dewan
riuh]
Tuan Yang di-Pertua: Ahli-ahli Yang Berhormat.
Datuk Haji Mohamad bin Haji Aziz [Sri Gading]: .... wang ini akan disampaikan
kepada rakyat, golongan sasaran.
Tuan Yang di-Pertua: Yang Berhormat Sri Gading, Yang Berhormat Sri Gading duduk
dahulu. Ahli-ahli Yang Berhormat, kalau Perdana Menteri tidak ada dan menteri-menteri lain tidak
ada, Ahli-ahli Yang Berhormat mahu menteri datang untuk menjawab. Apabila Perdana Menteri
ada dan menteri-menteri lain datang untuk menjawab, Ahli-ahli Yang Berhormat syok sendiri,
bercerita sendiri, bertengkar sendiri. [Dewan riuh] Apa ini? Yang Berhormat Sri Gading, tolong
tanya pertanyaan. Jangan ada campur aduk politik. [Dewan riuh] Sila.
Datuk Haji Mohamad bin Haji Aziz [Sri Gading]: Tuan Yang di-Pertua...

Dr. Dzulkefly Ahmad [Kuala Selangor]: Tak payah nak bodek bos!
Datuk Haji Mohamad bin Haji Aziz [Sri Gading]: Saya nampak apa yang dipersoalkan
setelah jelas Yang Amat Berhormat Perdana Menteri memberikan jawapan yang jelas bahawa
wang ini dikhususkan kepada kepentingan kebajikan pembangunan rakyat negeri Kelantan. Apa
masalahnya? Apa masalahnya?
Tuan Yang di-Pertua: Soalan.

Datuk Haji Mohamad bin Haji Aziz [Sri Gading]: Soalannya ialah saya berharap wang
ini benar-benar sampai mengikut saluran yang dipersetujui oleh Kerajaan Persekutuan yang
mempunyai hak kepada wang ini. Jadi misalan, kepada jabatan pembangunan negeri...

Tuan Haji Khalid bin Abd. Samad [Shah Alam]: Orang Kelantan menolak BN lah!
Hormat sikit!
Tuan Yang di-Pertua: Yang Berhormat Shah Alam!
Datuk Haji Mohamad bin Haji Aziz [Sri Gading]: Ini, ini, soalnya Jabatan
Pembangunan Persekutuan.

Dr. Dzulkefly Ahmad [Kuala Selangor]: Tuan Yang di-Pertua, sediakan wang ihsan
kepada Sabah dan Sarawak. Wang ihsan kepada Sabah dan Sarawak juga, Tuan Yang di-
Pertua.
Tuan Yang di-Pertua: Sudahlah Yang Berhormat, sudahlah Yang Berhormat! Ahli-ahli
Yang Berhormat... Soalan Yang Berhormat Sri Gading.

Datuk Haji Mohamad bin Haji Aziz [Sri Gading]: Wang ihsan, wang ringgit mahu! Lain
apa-apa semua dia lawan Kerajaan Persekutuan. Ini jenis apa Tuan Yang di-Pertua? Inilah
sebab kita tidak percaya. [Dewan riuh]

Tuan Haji Khalid bin Abd. Samad [Shah Alam]: Orang Kelantan dah menolak BN lah,
faham lah.
DR. 4.11.2009
5
Datuk Haji Mohamad bin Haji Aziz [Sri Gading]: Kepada Yang Amat Berhormat
Perdana Menteri, kita sokong seratus peratus, tolonglah! Tolonglah salurkan pada tahun
hadapan kepada rakyat melalui saluran yang ada kaitan dengan Kerajaan Persekutuan kerana ini
hak Kerajaan Persekutuan.
Tuan Yang di-Pertua: Terima kasih. Sila Perdana Menteri, sila.

Dato’ Sri Mohd. Najib bin Tun Haji Abdul Razak: Ia lebih berbentuk ulasan daripada
soalan. [Ketawa][Dewan riuh] Akan tetapi, saya hendak tekankan Tuan Yang di-Pertua, bahawa
yang pentingnya ialah semangatnya, prinsipnya. Semangatnya kita hendak tolong rakyat
Kelantan. Itu satu.
Tuan Haji Khalid bin Abd. Samad [Shah Alam]: Prinsipnya adalah keadilan!
Keadilan! Hak mesti diiktiraf!

Dato’ Sri Mohd. Najib bin Tun Haji Abdul Razak: Duduk, duduk, duduk. Duduk
dahulu. Yang Berhormat duduk! Tak reti bahasa Yang Berhormat ini! [Ketawa] Saya hendak
beritahu bahawa bila kita hendak tentukan apa bentuk projek untuk kesejahteraan rakyat, kita
akan rundingkan dengan Kerajaan Negeri Kelantan.

Tuan Haji Khalid bin Abd. Samad [Shah Alam]: [Disampuk] Bukan hak Kerajaan
Pusat untuk berbincang. Ia merupakan hak rakyat Kelantan, hak rakyat negeri Kelantan!
Dato’ Sri Mohd. Najib bin Tun Haji Abdul Razak: Saya sudah beri jaminan dan kita
akan melaksanakan secara telus. Saya belum habis lagi. Duduk. Tuan Yang di-Pertua. [Dewan
riuh]
Tuan Yang di-Pertua: Yang Berhormat Shah Alam, Yang Berhormat Shah Alam, Yang
Berhormat Shah Alam. Ahli-ahli Yang Berhormat, Ahli-ahli Yang Berhormat. Kalau ada lagi Ahliahli
Yang Berhormat yang berdiri, saya akan arah Ahli Yang Berhormat yang berdiri selepas ini
untuk keluar sejam, dua untuk rehat di luar. [Ketawa] Sila Yang Amat Berhormat Perdana
Menteri.
Tuan Salahuddin Ayub [Kubang Kerian]: Tuan Yang di-Pertua, saya hendak
merakamkan bahawa saya tidak puas hati.
Dato’ Sri Mohd. Najib bin Tun Haji Abdul Razak: Nanti, nanti, saya tidak habis lagi.
Tuan Salahuddin Ayub [Kubang Kerian]: Jawapan dia tidak memuaskan hati.
Tuan Yang di-Pertua: Yang Berhormat Kubang Kerian, Yang Berhormat Kubang
Kerian, Yang Berhormat Kubang Kerian,
Tuan Salahuddin Ayub [Kubang Kerian]: Saya tidak puas hati.
Tuan Yang di-Pertua: Yang Berhormat Kubang Kerian, duduk Yang Berhormat Kubang
Kerian. Duduk Yang Berhormat Kubang Kerian. Duduklah Yang Berhormat Kubang Kerian!
Soalan ini telah diletakkan pada soalan pertama. Yang Amat Berhormat Perdana
Menteri datang menjawab. Jadi, jawapan itu kalaupun umpamanya tidak baik di dengar telinga,
dengarlah kerana itu kan Parlimen! Sila Yang Amat Berhormat...
DR. 4.11.2009
6
Dato’ Sri Mohd. Najib bin Tun Haji Abdul Razak: Tuan Yang di-Pertua, yang penting
sekali ialah kita hendak tolong rakyat Kelantan. Selepas itu, kita ada semangat hendak runding
dengan kerajaan negeri. Apa yang hendak dipertikaikan lagi? [Dewan riuh] Apa yang penting
sekali, rakyat Kelantan akan mendapat manfaat daripada pemberian wang ihsan ini. Terima
kasih Tuan Yang di-Pertua.
Tuan Haji Khalid bin Abd. Samad [Shah Alam]: Tidak puas hati dengan jawapan itu.
Ini merupakan satu persoalan yang cukup penting.
Tuan Yang di-Pertua: Saya beri Yang Berhormat Rantau Panjang.
Tuan Haji Khalid bin Abd. Samad [Shah Alam]: Tuan Yang di-Pertua...[Ketawa]
Puan Hajah Siti Zailah binti Mohd. Yusoff [Rantau Panjang]: Terima kasih Tuan
Yang di-Pertua.
Tuan Yang di-Pertua: Rantau Panjang dari Kelantan. Yang Berhormat Rantau Panjang
juga ada soalan yang dijawab pada hari ini. Sila Yang Berhormat Rantau Panjang.
Puan Hajah Siti Zailah binti Mohd. Yusoff [Rantau Panjang]: Okey, terima kasih
Tuan Yang di-Pertua dan terima kasih Yang Berhormat kerana memberi laluan kepada saya.
Saya ingin penjelasan. Kenapakah sebelum ini kerajaan tidak pernah mempertimbangkan hak
rakyat Kelantan untuk diberi wang ihsan? Setelah kami menuntut berhempas pulas, baru
sekarang ini hendak dipertimbangkan. Apa jaminan kerajaan supaya wang ini disalurkan kepada
kerajaan dan bukan kepada JPP Kerajaan Persekutuan? [Tepuk]
Dato’ Sri Mohd. Najib bin Tun Haji Abdul Razak: Tuan Yang di-Pertua, selama ini
Kerajaan Kelantan tidak ada hak hendak terima [Dewan riuh] sebab ini melibatkan kawasan
pertindihan. Sekarang ini kita dapat sahkan bahawa...
Puan Hajah Siti Zailah binti Mohd. Yusoff [Rantau Panjang]: Kerajaan Kelantan...
Dato’ Sri Mohd. Najib bin Tun Haji Abdul Razak: ...ada blok yang boleh
dipertimbangkan. Oleh Sebab itu kita akan pertimbangkan dan kita akan pastikan rakyat
Kelantan akan mendapat manfaat.
Beberapa Ahli: [Bangun]
Tuan Haji Khalid bin Abd. Samad [Shah Alam]: Tuan Yang di-Pertua...
Puan Hajah Siti Zailah binti Mohd. Yusoff [Rantau Panjang]: Jawapan tidak
memuaskan hati.
Tuan Yang di-Pertua: Yang Berhormat Dato’ Haji Ismail bin Haji Mohamed Said, Yang
Berhormat Kuala Krau.
Tuan Haji Khalid bin Abd. Samad [Shah Alam]: Soalan tambahan, Tuan Yang di-
Pertua. Ini merupakan persoalan yang penting Tuan Yang di-Pertua. Jawapan ini tidak betul
Tuan Yang di-Pertua. Ia menanya...
Tuan Yang di-Pertua: Sudah tiga soalan tambahan saya beri laluan. Ahli-ahli Yang
Berhormat... [Dewan riuh] Kalaulah Ahli-ahli Yang Berhormat berdegil...[Dewan riuh]
DR. 4.11.2009
7
Dato’ Haji Ismail bin Mohamed Said [Kuala Krau]: Hello, hello.
Tuan N. Gobalakrishnan [Padang Serai]: BN kena tahu beza ihsan dengan royalti.
Dr. Dzulkefly Ahmad [Kuala Selangor]: Perdana Menteri, kami ingin tanya apa
maksud 1Malaysia?
Tuan Yang di-Pertua: Ahli-ahli Yang Berhormat, ahli-ahli Yang Berhormat...
Dato’ Haji Ismail bin Mohamed Said [Kuala Krau]: Tuan Yang di-Pertua, soalan saya
nombor dua. Mohon dijawab. [Ketawa]
Tuan Yang di-Pertua: Sila.
Petikan daripada Akta 144. Akta kemajuan petroleum 1974.
Long Title & Preamble
An Act to provide for exploration and exploitation of petroleum whether onshore or offshore by a Corporation in which will be vested the entire ownership in and the exclusive rights, powers, liberties and privileges in respect of the said petroleum, and to control the carrying on of downstream activities and development relating to petroleum and its products; to provide for the establishment of a Corporation under the Companies Act 1965 or under the law relating to the incorporation of companies and for the powers of that Corporation; and to provide for matters connected therewith or incidental thereto.
BE IT ENACTED by the Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong with the advice and consent of the Dewan Negara and Dewan Rakyat in the Parliament assembled, and by the authority of the same, as follows:
Section 1. Short title and commencement.
This Act may be cited as the Petroleum Development Act 1974, and shall come into force on such date as the Prime Minister may notify in the Gazette.
Section 2. Ownership.
(1) The entire ownership in, and the exclusive rights, powers, liberties and privileges of exploring, exploiting, winning and obtaining petroleum whether onshore or offshore of Malaysia shall be vested in a Corporation to be incorporated under the Companies Act 1965 [Act 125] or under the law relating to incorporation of companies.
(2) The vesting of the ownership, rights, powers, liberties and privileges referred to in subsection (1) shall take effect on the execution of an instrument in the form contained in the Schedule to this Act.
(3) The ownership and the exclusive rights, powers, liberties and privileges so vested shall be irrevocable and shall ensure for the benefit of the Corporation and its successor.
Section 3. The Corporation.
(1) Notwithstanding the provisions of section 22 of the Companies Act 1965 [Act 125], relating to the names of companies, the Corporation shall be styled as the Petroleum Nasional Berhad or in short form PETRONAS.
(2) The Corporation shall be subject to the control and direction of the Prime Minister who may from time to time issue such direction as he may deem fit.
(3) Notwithstanding the provisions of the Companies Act 1965, or any other written law to the contrary, the direction so issued shall be binding on the Corporation.
Section 3A. Powers of the Corporation.
(1) In addition to all the powers of the Corporation as prescribed in its Memorandum and Articles of
Association, the Corporation shall have the power to take over or acquire by agreement, assignment, purchase or by any other means the whole or any part of any commercial undertaking, business or enterprise of whatever form of any person or body of persons (corporate or unincorporate) and carry out or enter into any activity, whether mentioned in this Act or not, which prior to such taking over or acquisition was carried out by, and for the purpose of, that undertaking, business or enterprise.
(2) The powers conferred on the Corporation under subsection (1) shall be in addition to and not in derogation of any of the rights, powers, liberties, privileges and benefits conferred on the Corporation by this Act or any other written law.Section 4. Cash payment by the Corporation.
In return for the ownership and the rights, powers, liberties and privileges vested in it by virtue of this Act, the Corporation shall make to the Government of the Federation and the Government of any relevant State such cash payment as may be agreed between the parties concerned.

Tak tahu pula ana dimana PM kita ni ambil 3 batu nautika yang dikatakan jadi hak kerajaan negeri untuk boleh dibayar royalty, tapi kalau lebih kedalam laut tak layak dibayar royalty. Ajaib juga bila masa Sabah dan Sarawak ada keluar minyak dari tengah laut mereka, dapat pula royalty, begitu juga bila Terengganu di perintah oleh Bn dinamakan royalty, tapi bila 1999 PAS mabil alih Terengganu dinamakan pula ehsan.
Apa punya haru biru pemerintah Malaysia rakyat didahulukan punya hal ni.

No comments:

Lawat Parlimen

Lawat Parlimen
ADUN Kedah diketuai Speaker dan Timbalan telah datang mengunjungi Parlimen baru-baru ni untuk menyaksikan hari ini dalam sejarah bekas mangsa kezaliman ISA dua kali YB Sdr Yusof Husin mengangkat sumpah sebagai Ahli Dewan Negara. Kami hanya sempat berbicara seketika waktu rehat dan selepas itu mereka mempunyai agenda lain untuk dibereskan. Diharap dimasa akan datang kita akan dapat melakukan yang lebih baik lagi apabila kehadiran direncanakan dengan teliti melalui Setiausaha Sekretariat parlimen PAS Sdr Wan Johari Wan Omar.