Diri ku ini

My photo
Pendang, Kedah, Malaysia
Berkhidmat untuk semua kerana Allah, Kedah sejahtera, nikmat untuk semua. PAS for All. Malaysia kaya, kenapa rakyat miskin. email: pendang@parlimen.gov.my

Monday, November 23, 2009

Berapa banyak duit judi dapat?

Tuan Loke Siew Fook [Rasah]: Terima kasih Tuan Pengerusi dan terima kasih Yang
Berhormat Timbalan Menteri. Saya hendak tanya apakah rasional Kementerian Kewangan tidak
membutirkan tentang cukai perjudian ini kerana setahu saya cukai perjudian ini bukan kecil
jumlahnya. Jawapan yang saya terima semalam berkenaan dengan cukai perjudian hanya untuk
4D sahaja sehingga setakat bulan Oktober tahun ini, sudah RM900 juta lebih, lebih RM1 bilion
setiap tahun.
DR. 18.11.2009
114
Apakah rasionalnya mengapa dalam anggaran hasil kita, dalam buku anggaran hasil kita,
kita tidak nampak ada satu detail tentang cukai perjudian ini kerana kita hendak tahu setiap tahun
berapa cukai perjudian yang disumbangkan kepada hasil negara. Terima kasih.
Dato’ Dr. Awang Adek Hussin: Yang Berhormat, saya ada maklumat sedikit.
Berapakah hasil kutipan negara melalui aktiviti perjudian? Kutipan pada tahun 2008 ialah RM2.5
bilion. Ianya dimasukkan dalam wang yang disatukan dan digunakan untuk pembangunan dan
pengurusan negara. Minta maaf, judi ini saya tidak berapa tahu banyak sebab memang saya
tidak ambil campur hal-hal judi. Timbalan Menteri yang satu lagi menjaga hal-hal judi. Jadi
patutnya tanya masa dasar itu.
Beberapa Ahli: Dia tidak menjawab.
Dato’ Dr. Awang Adek Hussin: Ya kah? Tak tahulah itu, mungkin banyak sangat
agaknya, dia tak ada. Jadi saya hendak minta maaf...
Tuan Saifuddin Nasution bin Ismail [Machang]: Yang Berhormat Timbalan Menteri,
celahan ringkas saya mengenai judi ini.
Dato’ Dr. Awang Adek Hussin: Judi pun hendak celah juga? [Ketawa]
Tuan Saifuddin Nasution bin Ismail [Machang]: Dalam buku anggaran hasil negara
ini, saya hendak tanya mengapa kod hasil judi untuk perjudian ini tidak masuk, ia diletakkan ke
mana sebenarnya? Consolidated fund kah ataupun kenapa tidak ada kod-kod hasil daripada
sumber judi, itu satu.
Kedua, Yang Berhormat Timbalan Menteri tadi sebut kata pendapatan itu digunakan
untuk, saya faham daripada jawapan kerajaan yang lepas-lepas, hasil judi ini bagi membiayai
sukan, kebajikan, sosial, kebudayaan, kesihatan, itu ke mana duit judi itu dibelanjakan. Itu
jawapan rasmi bertulis daripada kerajaan. Ia pergi kepada sukan, kebajikan, sosial, kebudayaan
dan kesihatan. Akan tetapi dua bahagian dalam celahan ringkas saya tadi ialah kod judi itu di
mana dalam buku anggaran hasil? Terima kasih.
Dato’ Dr. Awang Adek Hussin: Saya kena minta bantuan sebab tadi pun saya kata
saya tidak berapa arif sangat tentang judi ini, jadi kena minta bantuan.
Tuan Loke Siew Fook [Rasah]: Sikit lagi kalau pegawai boleh jawab sekali. Saya tahu
sama ada cukai judi ini, ia hanya 4D sahaja ataupun termasuk cukai daripada Genting Highlands
juga?
Tuan Wee Choo Keong [Wangsa Maju]: [Bangun]
Dato’ Dr. Awang Adek Hussin: Semua saya kira.
Tuan Loke Siew Fook [Rasah]: Saya rasa itu RM2.5 bilion hanya 4D sahaja kalau tidak
silap.
Dato’ Dr. Awang Adek Hussin: Ya kah?
DR. 18.11.2009
115
Tuan Loke Siew Fook [Rasah]: Mungkin Genting Highlands lain, ada RM2 bilion lagi.
Jadi kita hendak tahu berapakah kod itu sebab dalam anggaran hasil tidak ada. Ini ramai orang
berminat hendak tahu.
[Tuan yang di-Pertua mempengerusikan Jawatankuasa]
Dato’ Dr. Awang Adek Hussin: Okey, okey.
Tuan Pengerusi: Ahli-ahli Yang Berhormat, confine kepada perkara-perkara yang telah
dibangkitkan sahaja. Kalau tidak bagi Yang Berhormat, saya berpura-pura tidak dengar sampai
jam 1 tidak apa, saya buat saya punya kerja. [Ketawa]
Dato’ Dr. Awang Adek Hussin: Sila Yang Berhormat Wangsa Maju.
Tuan Wee Choo Keong [Wangsa Maju]: Terima kasih Tuan Pengerusi dan terima
kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri. Tadi saya telah bangkitkan mengenai dengan
perjudian di cyber cafe walaupun di kedai-kedai itu untuk bermain games dan sebagainya. Akan
tetapi yang sebenarnya di dalam cyber cafe ini kebanyakannya adalah perjudian dan kita telah
bangkitkan banyak kali di DBKL seperti yang saya sebutkan tadi. Mereka terus memberitahu
kami kata mereka tidak ada kuasa, tidak ada undang-undang untuk menyekat dan mengambil
tindakan terhadap perjudian ini.
Saya tahu DBKL ada hak untuk menarik balik lesen premis dan bagaimanakah
Kementerian Kewangan ataupun Yang Amat Berhormat Perdana Menteri selaku Menteri
Kewangan untuk mengawal iaitu melaksanakan objektif D, memastikan dasar kerajaan untuk
mengawal dan mengurangkan perjudian dilaksanakan dengan berkesan. Sampai sekarang
berterusan di Wangsa Maju dan saya percaya bahawa perjudian ini di merata tempat di Wilayah
Persekutuan.
Kedua, bagaimanakah kalaulah setiausaha politik Yang Amat Berhormat Perdana
Menteri ada kuasa banyak yang boleh mengarahkan Datuk Bandar berhenti jangan ambil
tindakan terhadap apa yang salah di DBKL. Sebaliknya saya rasa setiausaha politik ini boleh
juga mengarah Datuk Bandar mengambil tindakan terhadap cyber cafe yang salah ini. Ataupun
telah mengarah Datuk Bandar jangan ambil tindakan, sila beri penjelasan. Terima kasih.
Dato’ Dr. Awang Adek Hussin: Terima kasih Yang Berhormat. Jelas daripada apa
yang dinyatakan oleh Yang Berhormat sendiri bahawa terdapat kementerian-kementerian yang
mempunyai kuasa yang bertindih tentang soal ini. Jadi kena ada satu penyelarasan supaya
masalah yang ditimbulkan oleh Yang Berhormat ini dapat diambil tindakan secara berkesan. Jadi
mungkin bagi pihak Kementerian Kewangan, mengawal premis-premis seperti itu mungkin di luar
kebiasaan kita Kementerian Kewangan. Ini lebih kepada pihak berkuasa tempatan dan juga
yang mengeluarkan lesen premis tersebut tetapi kita boleh bagilah.
Tuan Wee Choo Keong [Wangsa Maju]: Yang Berhormat Timbalan Menteri, sedar
atau tidak bahawa dalam bajet ini, Menteri Kewangan juga memberikan pemberian khas,
bayaran pemberian khas kepada Wilayah Persekutuan. Jadinya memberikan wang kepada
DR. 18.11.2009
116
Dewan Bandaraya Kuala Lumpur buat apa kalau mereka tidak melaksanakan objektif
Kementerian Kewangan, untuk bukan mengurangkan, kita hendak hapuskan perjudian di cyber
cafe oleh sebab ia menjejaskan kepentingan murid-murid dan ibu bapa di sana. Kita tidak mahu
budaya ini berlaku di Wilayah Persekutuan. Terima kasih.
Dato’ Dr. Awang Adek Hussin: Saya menerima pandangan Yang Berhormat itu. Cuma
kalau pun kita beri peruntukan khas itu, saya rasa tidaklah bertujuan untuk mengawasi tempattempat
perjudian, itu mesti tujuan-tujuan lain. Akan tetapi Yang Berhormat hendak menunjukkan
ada hubungan, ada kaitan dan saya jelas. Saya hendak minta Tuan Pengerusi.
1820
Tuan Chong Chieng Jen [Bandar Kuching]: Penjelasan, satu soalan mengenai empat
ekor.
Dato’ Dr. Awang Adek Hussin: Mengenai apa? Empat ekor pula, sila.
Tuan Chong Chieng Jen [Bandar Kuching]: Bolehkah, kerana jawapan yang saya
terima mengenai cukai-cukai yang dikutip daripada jualan empat ekor. Special draw itu adalah
untuk kegiatan-kegiatan kebajikan yang dilaksanakan oleh kerajaan tetapi saya fikir jawapan ini
tidak munasabah, kerana kalau tidak special draw, tidak ada cukai tambah maka kerajaan tidak
ada duit untuk menjalankan aktiviti kebajikan. [Tepuk]
Oleh itu, saya pohon atas perikemanusiaan terhadap rakyat, khususnya yang miskin itu,
bolehkah kita memberhentikan special draw itu, kerana mengakibatkan kesengsaraan mereka,
tiga puluh kali special draw tahun ini. Saya fikir ini melampau Yang Berhormat Timbalan Menteri,
bolehkah saya dapat satu janji daripada Yang Berhormat Timbalan Menteri supaya tahun depan
kita hentikan dan tidak beri apa-apa lesen untuk special draw, boleh atau tidak? [Tepuk]
Yang Berhormat Timbalan Menteri, atas perikemanusiaan terhadap rakyat, mereka yang
membeli special draw, mengalami kesusahan, terima kasih. [Ketawa]
Dato’ Dr. Awang Adek Hussin: Terima kasih Yang Berhormat, sebab itulah tadi awalawal
lagi saya katakan yang saya tidak terlibat dengan perjudian ini. [Ketawa] Jadi kalau saya
hendak katakan saya beri janji, macam mana? Saya tidak menjaga hal-hal ini dan hendak
membuat janji, susahlah Yang Berhormat. Akan tetapi, ada tetapi nya...
Seorang Ahli: [Bercakap tanpa menggunakan pembesar suara]
Dato’ Dr. Awang Adek Hussin: Yang Berhormat Batu Gajah boleh duduk sebentar,
akan tetapi saya akan bawa permintaan yang bersungguh-sungguh Yang Berhormat ini kepada
Kementerian Kewangan. [Tepuk] Kepada sahabat saya, cakap...
Tuan Wee Choo Keong, S.M.K. [Wangsa Maju]: Termasuk cyber cafe?
Dato’ Dr. Awang Adek Hussin: Serta juga cyber cafe. [Dewan riuh]
Puan Fong Po Kuan [Batu Gajah]: [Bangun]
Dato’ Dr. Awang Adek Hussin: Boleh kita habiskan di sini? Cukup?
DR. 18.11.2009
117
Puan Fong Po Kuan [Batu Gajah]: Yang Berhormat Timbalan Menteri, saya bukan
sahaja minta Timbalan Menteri bawa isu ini dan bentangkan dalam mesyuarat tetapi saya ingin
Timbalan Menteri perjuangkannya, terima kasih. [Dewan riuh]
Dato’ Dr. Awang Adek Hussin: Saya kurang berminat berjuang untuk perjudian ini
[Ketawa] ya, Yang Berhormat Rasah. Akan tetapi sebelum Yang Berhormat bertanya, tadi Yang
Berhormat Rasah ada sebut banyak benda-benda. Saya pun ada maklumat dengan saya, saya
baru nampak banyak jenis perjudian dan hasilnya banyak. Boleh dengar saya cakap dahulu?
Tuan Loke Siew Fook [Rasah]: Okey.
Dato’ Dr. Awang Adek Hussin: Selepas itu mungkin Yang Berhormat Rasah tidak perlu
tanya lagi. Memang Genting Malaysia Berhad, ini kutipan hasil perjudian mengikut syarikat bagi
tempoh tahun 2002 sehingga tahun 2009, tetapi saya baca untuk satu tahun cukuplah, ya?
Tahun 2008. To get some idea, the magnitude:
Syarikat Perjudian Kutipan Tahun 2008 (RM)
Genting Malaysia Berhad 949,802,170
Sport Toto 509,739,584


Magnum Corporation 396,477,793
Pan Malaysia Pools 270,764,197
Pan Malaysia Racing 138,576,130
Daily One Corporation 18,082,749
Sandakan Turf Club 18,182,034
Sarawak Turf and Equestrian
Club
29,776,000
JUMLAH 2.37 BILION
Jumlah tahun 2008 ialah RM2.37 bilion, itulah, bukan sahaja buat.
Tuan Loke Siew Fook [Rasah]: Terima kasih Tuan Pengerusi, terima kasih Timbalan
Menteri, nampaknya tadi hasil itu amat banyak kepada hasil negara yang datangnya dari hasil
perjudian. Jadi, kita minta Yang Berhormat Menteri memperjuangkan tetapi bukan
memperjuangkan perjudian tetapi memperjuangkan supaya perjudian itu dikurangkan. [Tepuk]
Walaupun hasil itu banyak dan kita juga mengetahui bahawa hasil itu penting kepada negara
tetapi apa yang kita minta ialah bukan sahaja special draw itu perlu dibatalkan dan langsung tidak
ada, mungkin saya boleh berikan sedikit latar belakang mengenai special draw ini.
Special draw ini bermula pada tahun 1998 ketika kita ada JE operate di Bukit Pelanduk.
Special draw itu digunakan untuk mendapat sedikit hasil daripada orang ramai dan hasil itu
disalurkan untuk bantuan kebajikan dan kepada mangsa-mangsa JE di Bukit Pelanduk. Akan
tetapi sekarang ini 72 kali setahun, 12 kali kepada setiap syarikat, enam syarikat, 72 kali setahun,
DR. 18.11.2009
118
itu sudah terlalu lebih. Bukan sahaja special draw kita minta dibatalkan, kita juga minta hari
pertaruhan yang ada sebanyak tiga kali seminggu ini iaitu hari Rabu, hari Sabtu dan hari Ahad.
Jadi apa yang kita minta ialah dikurangkan sehingga dua kali seminggu iaitu hari Sabtu dan hari
Ahad sahaja.
Hari Rabu itu hari bekerja, jadi tidak perlulah main 4D, hari Sabtu dan hari Ahad itu hari
cuti, jadi kalau main sedikit tidak apalah. Saya minta agar dapat dikurangkan dan saya minta
Yang Berhormat Timbalan Menteri supaya perjuangkan dan kurangkan lagi sehingga dua kali
seminggu. [Ketawa]
Tuan Mohd. Yusmadi bin Mohd. Yusoff [Balik Pulau]: Timbalan Menteri, Balik Pulau
sedikit. Saya tidak pandai sangat dari segi ekonomi ini, judi pun saya tidak pandai, kita orang
Islam tidak bolehlah. [Ketawa] Timbalan Menteri saya hendak tanya sedikit, kerana inilah
sahajalah kepakaran yang saya ada. Dari aspek Perlembagaannya, memang setakat hari ini
cukai-cukai tersebut yang dibenarkan seperti dikatakan cukai dibenarkan di bawah undangundang,
tetapi memandangkan jumlah yang dikatakan tadi besar dan kalau ikut peruntukan
Perlembagaan fasal 97, kalau saya boleh kongsi dan Timbalan Menteri boleh bantu kita di sini.
“Segala hasil dan wang yang walau bagaimanapun didapatkan atau diterima oleh
Persekutuan tertakluk kepada peruntukan Perlembagaan ini dan Undang-undang Persekutuan
hendaklah dibayar masuk ke dalam serta menjadi satu kumpulan wang yang dinamakan
Kumpulan Wang Persekutuan Disatukan,” maksudnya kutip macam mana pun perlu disatukan.
Soalan saya dan mohon penjelasan, memandangkan jumlah ini besar, mungkin melibatkan
sumber yang haram, judi ini jelas haramnya. Jadi bagaimana dari segi aspek pengurusan itu? Di
mana diletakkan? Kalau ikut perlembagaan ini, kita tidak perlulah kata secular Perlembagaan,
kerana itu isu lain.
Akan tetapi, kalau ikut tuntutannya mesti disatukan, adakah sehingga hari ini, jumlah
yang besar itu, kesemuanya disatukan ke dalam satu dan itu akan menyambung kepada
persoalan Yang Berhormat Machang tadi, malah tidak dipastikan pula di dalam kerajaan kita,
tiada kod kan? Persoalannya ialah, adakah ia disatukan di dalam consolidated fund itu, benda
yang haram itu kerana sekarang ini negara berbincang mengenai halal dan sebagainya, dan
saya rasa itu perlu diperjuangkan. Mohon penjelasanlah. [Ketawa]
Dato’ Dr. Awang Adek Hussin: Terima kasih Yang Berhormat, saya akan perjuangkan,
tadi saya kata saya akan bawa, ya? Ini hendak suruh perjuangkan?
Seorang Ahli: Ya.
Tuan Azan Ismail [Indera Mahkota]: Kalau ada cadangan boleh? Berkenaan isu ini?
Dato’ Dr. Awang Adek Hussin: Boleh. [Ketawa]
Tuan Azan Ismail [Indera Mahkota]: Tuan Pengerusi saya hendak cadangkan begini,
sebab laporan dalam muka surat 196 ini ada tercatat iaitu bayaran ganti rugi, pulang balik dan
hapus kira, jumlahnya banyak juga. Kalau kita perinci dan kita campur bayaran balik hasil
DR. 18.11.2009
119
kehilangan barang-barang, wang kerajaan, hapus kira pinjaman ada RM446 juta campur dengan
RM370 juta, RM2 juta, RM74 juta dan kalau kita campur pula dengan terlebih bayar seperti yang
dilaporkan oleh Ketua Audit Negara itu. berjumlah RM20 bilion lebih, saya rasa tidak perlu pun
duit judi ini untuk digunakan untuk pembiayaan sukan, budaya dan sebagainya.
Apa kata kalau duit hasil perjudian, hasil ini kita usahakan supaya berkurangan
aktivitinya, tetapi kita tumpukan untuk mengurangkan kehilangan hasil dari sudut kelemahan
pengurusan atau pentadbiran kita terutamanya, kita kurangkan kepada elemen memberi
penghapus kiraan cukai ataupun Perkara 40300 kalau Yang Berhormat Timbalan Menteri tengok.
Kita meluluskan, menghapus kira pinjaman maknanya pinjaman yang sepatutnya dibayar oleh
peniaga atau sebagainya, maknanya kita memberi cadangan sehingga hapus kira pinjaman pun
kita boleh terima lagi.
1830
Apatah lagi kalau ada cadangan untuk kata, tidak apalah hasil daripada judi ataupun
sinful activity ini kita kurangkan. Kita tumpulah elemen untuk menampung atau mengurangkan
kebocoran dalam pendapatan-pendapatan kerajaan ataupun pendapatan negara kita. Saya rasa
itu agak lebih membantu daripada kita mengambil juga jumlah beberapa bilion ini dianggap
sebagai perolehan untuk digunakan bagi mentadbir atau menyalurkan kepada-apa aktiviti dalam
negara kita. Terima kasih.
Dato’ Dr. Awang Adek Hussin: Terima kasih, Yang Berhormat. Cuma saya hendak
kata satu sahajalah dalam kes perjudian ini. Saya tidak merasakan bahawa kerajaan
membenarkan perjudian ini untuk mencari hasil bagi membiayai kegiatan-kegiatan seperti sukan.
Ini bermakna kalau tidak ada duit perjudian apakah aktiviti-aktiviti ini tidak dapat dilakukan. Saya
rasa tidak boleh dilihat sebegitu. Yang boleh dilihatnya ialah oleh kerana adanya wang perjudian
ini, hasil perjudian ini, ke arah mana hendak dibelanjakan. Barangkali dicari perbelanjaanperbelanjaan
yang berbentuk sukan atau apa yang tidak boleh mendatangkan mudarat sangat.
Sudah tentu peruntukan ini tidak elok kalau diberikan kepada badan-badan yang melibatkan
kegiatan agama dan sebagainya. Jadi kena lihat begitulah. Walau bagaimanapun saya
berjanjilah saya akan bawa, saya berjanji, saya kata hampir kesemua Ahli Parlimen di sini di
kedua-dua belah pihak meminta supaya kita mengurangkan kegiatan ini. [Tepuk] Terima kasih.
Yang Berhormat Pasir Mas juga menyebut tentang berapa kutipan cukai rokok dan arak
oleh kerajaan? Jumlah kutipan duti import, duti eksais dan cukai jualan ke atas rokok dan
minuman keras bagi tahun 2008 adalah berjumlah RM4.4 bilion atau RM4,481 juta; iaitu
RM1,502 juta bagi minuman keras dan RM2,979 juta bagi rokok. Ini pun banyak juga hasil
daripada ini.
Soal RPGT. Saya hendak sebut sikit sebab Yang Berhormat Petaling Jaya Utara pun
ada sebut. Ramai yang sebut. Sebenarnya ini - apakah kita tidak menampakkan perubahan
dasar. Mengapa kita lakukan RPGT walaupun 5%. Saya ingin nyatakan bahawa kita dapat
DR. 18.11.2009
120
mendengar semua pandangan dan permintaan supaya kerajaan meneliti semula cadangan ini.
Cuma buat masa ini bagi pihak kerajaan kalau kita kira dari segi pertimbangan untuk
mendapatkan hasil, langkah ini dijangka akan membawa masuk RM504 juta iaitu setengah bilion
ringgit kepada kerajaan.
Namun begitu seperti yang saya katakan, kalau ada satu dua perkara dalam belanjawan
negara yang diumumkan baru-baru ini yang menimbulkan reaksi rakyat yang nampaknya kurang
bersetuju sedikit, saya akui bahawa RPGT dan juga credit card menjadi dua perkara itu. Jadi,
kita mengambil maklum reaksi-reaksi ini bukan sahaja di dalam Dewan yang mulai ini tetapi juga
di luar Dewan. Mungkin ini dapat dibincangkan di peringkat kementerian.

Berbillion be, pasal tu lah susah nak benteras, tambah lagi ada.!!

No comments:

Lawat Parlimen

Lawat Parlimen
ADUN Kedah diketuai Speaker dan Timbalan telah datang mengunjungi Parlimen baru-baru ni untuk menyaksikan hari ini dalam sejarah bekas mangsa kezaliman ISA dua kali YB Sdr Yusof Husin mengangkat sumpah sebagai Ahli Dewan Negara. Kami hanya sempat berbicara seketika waktu rehat dan selepas itu mereka mempunyai agenda lain untuk dibereskan. Diharap dimasa akan datang kita akan dapat melakukan yang lebih baik lagi apabila kehadiran direncanakan dengan teliti melalui Setiausaha Sekretariat parlimen PAS Sdr Wan Johari Wan Omar.