Diri ku ini

My photo
Pendang, Kedah, Malaysia
Berkhidmat untuk semua kerana Allah, Kedah sejahtera, nikmat untuk semua. PAS for All. Malaysia kaya, kenapa rakyat miskin. email: pendang@parlimen.gov.my

Thursday, July 2, 2009

Wang RM 5 patut dilupuskan.

1 Julai 2009
Dr. Haji Mohd. Hayati bin Othman [Pendang]: Terima kasih Tuan Pengerusi. Saya
hendak berbicara tentang fasal 55 dan 62 berhubung dengan rujukan kepada Majlis Penasihat
Syariah. Sebagaimana yang kita tahu berlainan bank yang ada di negara kita ini berlainan corak
ataupun kaedah pinjaman, faedah dan lain-lain yang ada hubung kait dengan pinjaman tersebut.
Kalau kita lihat setengah bank menggunakan kaedah musyarakah, mutanaqisah. Setengah bank
menggunakan Al-Bai’ Bithaman Ajil, ada bank menggunakan mudharabah, murabahah dan juga
Al-Qardul Hasan. Semua ini merupakan pinjaman yang memberikan corak-corak yang berlainan
dari segi faedah dan juga pembayaran yang dikenakan kepada peminjam-peminjam.
Saya ingin bertanya kepada kementerian berhubung dengan Majlis Penasihat Syariah
ini. apakah mereka ini mempunyai autoriti untuk mengarah bank-bank tersebut seperti mana
yang terkandung dalam fasal 58 di mana sekiranya bank tidak mengikut apa juga nasihat mereka
bank akan dikenakan denda iaitu sebanyak kalau tidak silap saya RM3 juta. Maknanya apabila
nasihat yang diberikan ataupun bank yang merujuk kepada Majlis Penasihat Syariah ini apakah
satu hukuman ataupun nasihat yang diberikan sama rata di antara satu bank dengan bank yang
lain kerana kalau kita lihat misalnya musyarakah mutanaqisah kita membayar kurang daripada
kita menggunakan pinjaman Al-Bai’ Bithaman Ajil. Ini perkara-perkara yang perlu diberi perhatian
kerana seperti mana yang disebutkan oleh Yang Berhormat Beruas tadi ia akan memberikan satu
masalah jumlah pembayaran yang mungkin berlebihan kalau dibandingkan di antara satu kadar
sistem yang digunakan dengan kadar sistem yang digunakan oleh bank yang lain.
Jadi kalau sekiranya Majlis Penasihat Syariah ini memberi satu nasihat yang berguna
ataupun yang ada kredibiliti kepada peminjam-peminjam saya rasa peminjam-peminjam tidak
akan menghadapi masalah antara dua sistem yang digunakan tadi. Itu yang pertama.
Yang keduanya berhubung dengan fasal 62 iaitu mata wang kertas ataupun syiling.
Kalau kita lihat sejak Bank Negara mengeluarkan kertas RM5 daripada polimer ini saya yang
juga sebagai bendahari di masjid di kampung saya, saya dapati banyak wang RM5 ini yang kita
tidak boleh gunakan. Misalnya kalau dimasukkan dalam poket terlupa masuk mesin basuh yang
menggunakan air panas dia akan orang Kedah kata ‘ghedot’. Dia tidak boleh kita gunakan lagi
duit tersebut. Banyak di antara duit ini yang terpaksa kita buang, kita lupuskan. Kita hendak bayar
kepada pekedai-pekedai runcit pun dia tidak mahu terima. Ini masalah. Saya rasa Bank Negara
perlu memikirkan tentang wang-wang kertas polimer ini dan juga mesin-mesin di shopping
complex yang menggunakan autopay machine tidak boleh kita gunakan wang polimer ini. Begitu
juga dengan cash deposit machine di bank-bank juga tidak menerima wang polimer jenis RM5
ini.
Jadi saya harap pihak Bank Negara perlu memberi perhatian terhadap perkara ini
supaya ianya tidak menjadi wang yang dikeluarkan tapi tidak boleh diterima balik. Itu Tuan
Pengerusi. Terima kasih.

No comments:

Lawat Parlimen

Lawat Parlimen
ADUN Kedah diketuai Speaker dan Timbalan telah datang mengunjungi Parlimen baru-baru ni untuk menyaksikan hari ini dalam sejarah bekas mangsa kezaliman ISA dua kali YB Sdr Yusof Husin mengangkat sumpah sebagai Ahli Dewan Negara. Kami hanya sempat berbicara seketika waktu rehat dan selepas itu mereka mempunyai agenda lain untuk dibereskan. Diharap dimasa akan datang kita akan dapat melakukan yang lebih baik lagi apabila kehadiran direncanakan dengan teliti melalui Setiausaha Sekretariat parlimen PAS Sdr Wan Johari Wan Omar.