Diri ku ini

My photo
Pendang, Kedah, Malaysia
Berkhidmat untuk semua kerana Allah, Kedah sejahtera, nikmat untuk semua. PAS for All. Malaysia kaya, kenapa rakyat miskin. email: pendang@parlimen.gov.my

Sunday, June 20, 2010

Antara ucapan YB Kota Belud bahas RM 10 , hal judi bola

Fakta yang pertama, RM20 bilion wang kita mengalir keluar negara.
Kebanyakannya mengalir ke luar negara kerana ramai di antara kita yang berjudi melalui
internet dan ‘Ah Long’ dan sebaginya yang terpaksa keluar daripada negara – duit itu.
Duit ini jugalah Tuan Yang di-Pertua, yang akan digunakan untuk membiayai kegiatan
organize crime, prostitution, ‘Ah Long’, drugs, human trafficking. Inilah semua duit ini
dipakai. Dalam kekalutan kita bercerita tentang polemik judi ini, kita terlupa apa
sebabnya kerajaan mahu mencadangkan supaya lesen judi sport betting ini diadakan.
Saya tolaklah hujah-hujah agama sementara sebab itu nanti saya akan serahkan
kepada pihak kerajaan. Kalau pihak kerajaan menarik balik, kita ikut. Sebenarnya if we
have a choice, kalau kita ada pilihan, sudah tentu tidak ada satu negara yang mahu
melesenkan judi ini. Akan tetapi kita berdepan dengan satu polemik, satu masalah yang
terang. Kita selalu berkata di dalam Dewan ini Tuan Yang di-Pertua, tentang masalah
dadah di negara kita, tidak habis-habis. Kenapa? Kerana organize crime mempunyai
duit yang cukup banyak yang kebanyakannya duit ini daripada illegal gambling ini.
Tuan Gwo Burne Loh [Kelana Jaya]: Yang Berhormat, boleh saya minta
penjelasan?
Dato' Abd. Rahman Dahlan [Kota Belud]: Tidak mengapa, nantilah Yang
Berhormat. Saya pun tidak tahu Yang Berhormat...
Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Dr. Haji Wan Junaidi Tuanku Jaafar]: Masa
tidak ada lagi Yang Berhormat.
Tuan Gwo Burne Loh [Kelana Jaya]: Sebab jikalau you buat argument on
lesen judi...
Dato' Abd. Rahman Dahlan [Kota Belud]: Tidak apa, dengar dahulu saya
cakap Yang Berhormat.
Tuan Gwo Burne Loh [Kelana Jaya]: ...I think we can solve the dadah problem
by legalize dadah juga? If we ikut awak punya argument.
Dato' Abd. Rahman Dahlan [Kota Belud]: Apa dia?
DR.16.6.2010 91
Tuan Gwo Burne Loh [Kelana Jaya]: Kita juga boleh mengatasi masalah
dadah kita if we follow your point of argument macam itu. If we legalize dadah, then we
can solve prostitution and dadah juga, bukan? If we follow your points.
Dato' Abd. Rahman Dahlan [Kota Belud]: Yang Berhormat, with all due
respect, you are the one of the worst Yang Berhormat I have ever heard statement from
you. Are you saying that we are supposed to legalize drug because....
1550
Tuan Gwo Burne Loh [Kelana Jaya]: No. I’m saying we - No argument. Do
you understand? [Dewan riuh]
Datuk Abd. Rahman Dahlan [Kota Belud]: You listen to me and you sit down.
Tuan Azan Ismail [Indera Mahkota]: Minta penjelasan, minta penjelasan.
Minta penjelasan.
Tuan Gwo Burne Loh [Kelana Jaya]: [Menyampuk]
Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Dr. Wan Junaidi bin Tuanku Jaafar]: Yang
Berhormat Kelana Jaya.
Datuk Bung Moktar bin Radin [Kinabatangan]: [Bercakap tanpa pembesar
suara]
Tuan Gwo Burne Loh [Kelana Jaya]: [Menyampuk] [Bercakap tanpa
pembesar suara]

No comments:

Lawat Parlimen

Lawat Parlimen
ADUN Kedah diketuai Speaker dan Timbalan telah datang mengunjungi Parlimen baru-baru ni untuk menyaksikan hari ini dalam sejarah bekas mangsa kezaliman ISA dua kali YB Sdr Yusof Husin mengangkat sumpah sebagai Ahli Dewan Negara. Kami hanya sempat berbicara seketika waktu rehat dan selepas itu mereka mempunyai agenda lain untuk dibereskan. Diharap dimasa akan datang kita akan dapat melakukan yang lebih baik lagi apabila kehadiran direncanakan dengan teliti melalui Setiausaha Sekretariat parlimen PAS Sdr Wan Johari Wan Omar.