Diri ku ini

My photo
Pendang, Kedah, Malaysia
Berkhidmat untuk semua kerana Allah, Kedah sejahtera, nikmat untuk semua. PAS for All. Malaysia kaya, kenapa rakyat miskin. email: pendang@parlimen.gov.my

Sunday, April 11, 2010

Banyak kalinya cabutan nombor ekor ni setahun!! Islam Hadhari tak seteruk ni.

Tuan Loke Siew Fook [Rasah]: Terima kasih Yang Berhormat. Yang
pertamanya berkenaan dengan safety passport tadi. Saya minta Kementerian Sumber
Manusia untuk melihat semula kerana ada aduan daripada pihak pekerja kontraktor ini
bahawa mereka terpaksa mengambil banyak safety passport ini. Tiap-tiap syarikat kena
ambil satu walaupun mungkin benda yang diajar itu sama, benda yang diuji itu sama.
Bolehkah kementerian untuk melihat possibility untuk dicantumkan supaya mereka tidak
perlu mengambil terlalu banyak safety passport ini dan kursus-kursus ini. Ini mungkin
boleh salah satu cara untuk meringankan beban mereka.
Yang keduanya, dalam perbahasan saya. Ucapan yang penting saya ialah
berkenaan dengan keputusan kerajaan untuk menambah special draw. Saya harap
Yang Berhormat Timbalan Menteri jangan mengelak daripada soalan itu. Harap dijawab.
Terima kasih.
Dato' Wira Chor Chee Heung: Yang Berhormat, janganlah sebut seperti kita
tidak jawab, Yang Berhormat. Sebenarnya saya tidak sampai giliran itu lagi pun. Saya
baru pertama sahaja... [Dewan riuh] Baru soalan pertama sahaja... [Dewan riuh] Kita
tidak lari. Kita kenalah sabar sedikit.
Mengenai... Sekarang baru ada. Ha, tengok. Yang Berhormat Rasah. Dia
bertanya mengapa kerajaan membenarkan begitu banyak special draw dan bilangan
hari. Untuk makluman Yang Berhormat, pada tahun 2010, kerajaan telah bersetuju
membenarkan enam operator nombor ramalan yang dilesenkan oleh kerajaan iaitu
Sports Toto, Magnum Corporation, Pan Malaysian Pools, Sandakan Turf Club, Diriwan
DR. 7.4.2010
98
Corporation dan Sarawak Turf and Equestrian Club untuk mengadakan cabutan khas
sebanyak 20 hari, 20 hari cabutan khas secara serentak.
Ini merupakan pengurangan hari cabutan khas sebanyak tujuh hari berbanding
dengan 27 hari pada tahun 2009. Oleh yang demikian, kerajaan tidak membenarkan
penambahan bilangan hari cabutan special draw tetapi telah pun mengurangkannya dari
27 hari hingga 20 hari. Hasil yang diterima daripada cabutan khas digunakan untuk
membiayai pelbagai program sukan, kebajikan, sosial, kebudayaan dan kesihatan yang
memberi faedah kepada masyarakat dan negara...
Tuan Chong Chieng Jen [Bandar Kuching]: Minta penjelasan.
Dato' Wira Chor Chee Heung: Dan juga... Saya pun tidak habis lagi.
Tuan Chong Chieng Jen [Bandar Kuching]: Minta penjelasan.
Dato' Wira Chor Chee Heung: Saya tidak habis lagi.
Tuan Chong Chieng Jen [Bandar Kuching]: Cabutan special draw. Sebelum
itu, sports, sports betting.
Dato' Wira Chor Chee Heung: Juga membiayai yang pentingnya hasil yang
diterima dari cabutan khas juga membiayai dari segi pendidikan, penyelidikan dan juga
aktiviti termasuk juga kepada semua mangsa-mangsa bencana juga kita gunakan hasil
yang diperoleh daripada ini.
Tuan Chong Chieng Jen [Bandar Kuching]: Minta penjelasan. Minta
penjelasan.
Tuan Loke Siew Fook [Rasah]: [Bangun]
Tuan Chua Tian Chang @ Tian Chua [Batu]: Ada...
Dato' Wira Chor Chee Heung: Saya tidak habis lagipun.
Tuan Chua Tian Chang @ Tian Chua [Batu]: Itu yang tidak habis.
Tuan Chong Chieng Jen [Bandar Kuching]: Cabutan. Cabutan special draw.
Ini standard answer.
Seorang Ahli: Yes!
Dato' Wira Chor Chee Heung: You mahu dengar? Kalau tidak mahu dengar,
saya tidak payah jawab... [Ketawa] Ha, tengok sudah takut, Yang Berhormat.
Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Dr. Haji Wan Junaidi Tuanku Jaafar]: Yang
Berhormat, Yang Berhormat.
Dato' Wira Chor Chee Heung: Okey.
DR. 7.4.2010
99
Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Dr. Haji Wan Junaidi Tuanku Jaafar]: Tidak
apa, Yang Berhormat. Kalau dia kata standard answer, makna dia sudah dengar yang
dulu. Tidak payah jawablah.
Dato' Wira Chor Chee Heung: Ha, betul juga. Tidak apalah. Kesian Yang
Berhormat. Jumlah hasil yang diperoleh pada tahun lepas dari semua kegiatan, aktiviti,
ramalan enam operator nombor ramalan adalah berjumlah RM1,199,574,000. Ini tidak
termasuk hasil yang dikutip dari Genting. Dalam hasil ini, sebanyak RM72,671,000 telah
pun diambil keluar untuk membiayai semua program-program sukan, kebajikan dan lainlain
lagi. Baiklah Yang Berhormat Rasah, lain saya tidak bagi.
1610
Puan Fong Po Kuan [Batu Gajah]: Yang Berhormat Timbalan Menteri,
pengundi saya minta saya tanya.
Tuan Loke Siew Fook [Rasah]: Terima kasih, terima kasih... [Dewan riuh] Saya
ingat mungkin cara pengiraan matematik dalam Kementerian Kewangan ada sedikit
masalah. Yang Berhormat Timbalan Menteri kata 27 hari tahun lepas tahun ini 20 hari
makanya kurang. Akan tetapi tahun lepas ia bukan serentak. Dia tubuh tujuh hari ada
kadangkala satu syarikat satu hari. Satu hari dua syarikat. Akan tetapi tahun ini setiap
hari enam syarikat sekali. Maksudnya jumlahnya 120 kali. Tahun lepas 102 kali cabutan
khas. Jadi itu ada pertambahan bukan pengurangan. Itu yang pertama... [Tepuk]
Keduanya, kita minta kerajaan untuk batalkan cabutan khas ini...
Tuan Haji Khalid bin Abd Samad [Shah Alam]: Ya.
Tuan Loke Siew Fook [Rasah]: Untuk tahun ini, mengapa susah sangat?...
[Tepuk] Mengapa kerajaan begitu berdegil untuk menambah cabutan khas ini untuk
syarikat-syarikat IFO ini... [Dewan riuh][Tepuk] Ketiga, tadi Yang Berhormat Timbalan
Menteri bertanya – mengatakan bahawa cukai ini untuk pendidikan. Tadi terdahulu Yang
Berhormat Timbalan Menteri mengatakan bahawa kalau hendak tambah biasiswa
nasional wang datang daripada mana? Kita minta ini perlu ada satu transparency. Ini
kerana special draw ini perlu ada special purpose.
Jangan ini ambil cukai sahaja akan tetapi masuk dalam percukaian kerajaan,
akan tetapi kita tidak tahu mana dia belanjakan? Jadi kita minta boleh tidak yang
pertama batalkan. Kalau tidak boleh batalkan wang itu pergi mana? Kita hendak tahu,
terima kasih... [Tepuk]
Dato' Wira Chor Chee Heung: Terima kasih Yang Berhormat Rasah. Yang
Berhormat...
DR. 7.4.2010
100
Dr. Hajah Siti Mariah binti Mahmud [Kota Raja]: Laluan Yang Berhormat
Timbalan Menteri...
Dato' Wira Chor Chee Heung: Yang Berhormat berucap, Yang Berhormat
bertanya seolah-olah macam duit ini pergi ke rumah sahaja, sebuah rumah sahaja.
Membiayai pembayaran sesebuah rumah sahaja. Jika itu senang Yang Berhormat...
Dr. Hajah Siti Mariah binti Mahmud [Kota Raja]: Laluan, penjelasan!
Dato' Wira Chor Chee Heung: Yang penting sekali ialah saya tidak pernah
pergi beli tikam ekor tahu, so saya tidak tahu berapa inilah. Akan tetapi mengikut...
Beberapa Ahli: [Menyampuk]
Dato' Wira Chor Chee Heung: Kefahaman saya, ini 27 sudah turun kepada 20.
Dan semua jalan secara...
Tuan Chong Chieng Jen [Bandar Kuching]: Peraturan mesyuarat.
Dato' Wira Chor Chee Heung: Serentak.
Tuan Chong Chieng Jen [Bandar Kuching]: Peraturan Mesyuarat 63.
Dato' Wira Chor Chee Heung: So, macam mana pun...
Tuan Chong Chieng Jen [Bandar Kuching]: Peraturan Mesyuarat 36.
Dato' Wira Chor Chee Heung: Apa dia?
Tuan Chong Chieng Jen [Bandar Kuching]: Peraturan Mesyuarat 36(12).
Mengelirukan Dewan ini. Tadi Yang Berhormat Timbalan Menteri kata kali special draw
yang berbanding – tahun ini berbanding tahun lalu telah berkurang. Akan tetapi tahun
lalu jawapan yang kita terima adalah sejumlahnya special draw sejumlah enam syarikat.
Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Dr. Haji Wan Junaidi Tuanku Jaafar]:
Sudahlah Yang Berhormat, sudahlah Yang Berhormat.
Tuan Chong Chieng Jen [Bandar Kuching]: Adalah seratus kosong dua kali
(102). Tahun ini oleh kerana 20 kali special draw serentak untuk enam syarikat. Oleh itu,
sejumlahnya adalah 120 kali special draw…

No comments:

Lawat Parlimen

Lawat Parlimen
ADUN Kedah diketuai Speaker dan Timbalan telah datang mengunjungi Parlimen baru-baru ni untuk menyaksikan hari ini dalam sejarah bekas mangsa kezaliman ISA dua kali YB Sdr Yusof Husin mengangkat sumpah sebagai Ahli Dewan Negara. Kami hanya sempat berbicara seketika waktu rehat dan selepas itu mereka mempunyai agenda lain untuk dibereskan. Diharap dimasa akan datang kita akan dapat melakukan yang lebih baik lagi apabila kehadiran direncanakan dengan teliti melalui Setiausaha Sekretariat parlimen PAS Sdr Wan Johari Wan Omar.